Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обекти включени в Инвестиционна програма на Община Силистра за периода 2014 - 2020 г., в изпълнение на Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.


image 3194

Списък с основни обекти:

Инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради":

  • Сграда на общинска администрация на Община Силистра;
  • Многофамилни жилищни сгради.

Инвестиционен приоритет "Градска среда":

  • Зона 1 ул. "Симеон Велики";
  • Зона 4 площад "Албена".

Инвестиционен приоритет "Социална инфраструктура":

  • Изграждане на социални жилища.

Инвестиционен приоритет  "Образователна инфраструктура":

  • ОУ " Св. св. Кирил и Методий";
  • Детска ясла  № 1 "Здравец".

 

Списък с резервни обекти:

Група дейности "Културна инфраструктура":

  • Драматичен театър "Сава Доброплодни".

Инвестиционен приоритет  "Образователна инфраструктура":

  • Общежитие за средношколци "Младост".

Публикувано на: 01 октомври 2015 г. / Печат