Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Община Силистра организира заключителна конференция по проект CleeA - "Чист достъп в трансграничната зона Кълъраш - Силистра"


Община Силистра организира заключителна конференция по проект CleeA - "Чист достъп в трансграничната зона Кълъраш - Силистра", реф. № 2(3.i)-1.1-7 MIS-ETC CODE: 118, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013. 
Събитието ще се проведе на 24.11.2015г. от 11.00 ч в хотел "Дръстър", Силистра. Представител на Областна администрация Силистра ще направи представяне на основните приоритети за развитие на транспорта, залегнали в Областната стратегия според приложената програма.
Проект "Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш- Силистра" 
/ Clean Access In Calarasi- Silistra Cross- Border Area" - Cleea/ 
Проектът се изпълнява по Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния- България" 2007-2013 г. Общата стойност проекта за Община Силистра е 269 319,92 евро, от които 2,54% е собствен принос от страна на Община Силистра. Водещ партньор е Институтът по електротехника /INCDIE ICPE-CA/ в Букурещ.
Проектът приключва през декември 2015 г., като цели да допринесе за осъществяване на изследвания, свързани с прилагането на енергия от възобновяеми енергийни източници в транспортни системи, проектиране на плаващ вълнолом за публична инфраструктура за чист речен транспорт, проектиране на понтон за електрически лодки, проектиране на публична инфраструктура за чист речен транспорт посредством възобновяеми енергийни източници и проектиране на хидротехнически работи за специфични ветрогенератори, фотоволтаични инсталации. Основните резултати от реализацията на проекта ще бъдат изграждане на общодостъпна трансгранична връзка между Силистра и Кълъраш посредством изграждане на пристанищен понтон в акваторията на Силистра, закупуване и пускане в експлоатация малки пасажерски плавателни средства /едно за Силистра и едно за Кълъраш/ с електрозадвижване чрез слънчева енергия и изготвяне на предпроектни проучвания за изграждане на две пристанища и 9 понтонни места, навесна соларна зарядна станция с две зарядни устройства за пътни превозни средства с ел. задвижване. 
До момента от изпълнението на проекта са проведени следните процедури за избор на изпълнители: "Проучване, свързано с приложението на възобновяемите енергийни източници в транспортните системи /пътни и речни/" и "Изпълнение на мерки за публичност и информация на дейностите по проекта". Избран е изпълнител и е подписан договор през месец април 2015 г. за "Доставка, монтаж, пуск,обучение на персонала за експлоатация, гаранционно обслужване и поддържане на оборудвано плавателно средство лодка и модулен катамаран", "Доставка и монтаж на информационна система за измерване и показване на климатични параметри: и "Доставка и монтаж на ветрогенератор". Също така е проведена работна среща през месец февруари, в която участваха партньорите по проекта от българска и румънска страна.

Публикувано на: 23 ноември 2015 г. / Печат