Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 3425

Започва подаването на заявления за лични асистенти по проект "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"


image 3425

Във връзка с изпълнението на проект на Община Силистра за изграждане на "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" и сключен договор №: BG05M9OP001-2.002-0095-C001 по схема "Независим живот" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г., финансирана от Европейския социален фонд, уведомяваме всички заинтересовани лица, че от 11 януари 2016 година започва подаването на заявления за лични асистенти.

Общата цел на проекта е осигуряване на по-добро качество и достъп до интегрирани услуги на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване, според специфичните потребности на потребителите.

Дейностите по проекта са свързани с предоставяне на иновативни социално-здравни услуги в домашна среда.

Целеви групи за потребители:

 • хора с увреждания;
 • хора над 65 години в невъзможност за самообслужване.

При изпълнение на проекта, ще бъдат назначени 29 лица:

 • 22 лични асистенти;
 • 2 социални асистенти;
 • 1 ръководител на центъра, който ще съвместява и длъжността социален работник;
 • 1 медицински специалист;
 • 1 рехабилитатор;
 • 1 психолог;
 • 1 педагог;

които ще предоставят услуги на около 90 потребители.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 499 876,05 лева,а срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2017 година.

Очаквани резултати при реализирането на проекта:

 • създаден Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда;
 • подобрен достъп до услуги за хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване.

За длъжностите "Личен асистент", "Социален асистент", "Ръководител/социален работник", "Медицински специалист", "Рехабилитатор", "Психолог", "Педагог" могат да кандидатстват лица, които са в трудоспособна възраст.

Формуляри на заявленията /за потребителите и персонала/ могат да се получават от 11 януари 2016 година в Общинския информационен център - Кунка Иванова и Марияна Банчева в сградата на общинската администрация и в сайта на Община Силистра.

Право да подават заявления имат и лицата, които ползват услуги по процедура "Нови алтернативи".

Подаването на заявленията е в срок до 11 февруари 2016 година в деловодството на общината.


Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Списък за крайните резултати на кандидатите за персонала за "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или домашна среда"

Договор № BG05M9OP001-2.002-0095-C001 “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Публикувано на: 07 януари 2016 г. / Печат