Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 3427

Стартира приемът на заявления на кандидат-приемни родители по проект "Приеми ме 2015" в община Силистра


image 3427

Във връзка с реализиране на дейностите по проект BG05M9OP001-2.002-0132-C01 "Приеми ме 2015", Община Силистра стартира прием на заявления от кандидати за приемни родители за предоставяне на услугата "Приемна грижа", която може да бъде доброволна и професионална. Доброволните приемни родители ще получават за издръжка на настанените деца, а професионалните приемни родители ще получават и трудово възнаграждение, определено в процент от минималната работна заплата за страната, съобразно броя на децата. Възнаграждението на всяко професионално приемно семейство се определя в зависимост от броя на настанените деца, при сключването на договора. За настаняването на всяко следващо дете заплащането се актуализира с анекс към договора. Професионалният приемен родител с едно дете ще получава 150 % от минималната работна заплата, за две деца 160%, а за три деца съответно 170 %. Доброволните и професионални приемни родители ще получават месечна издръжка за всяко дете, както следва: за дете от 0 до 3 г. - 260 лв.; от 3 до 14 г. - 227.50 лв; от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. - 260 лв. Освен тези средства, приемния родител ще получава и месечна добавка за дете до 18 г. в размер на 35,00 лв. Ако детето е с увреждане се отпускат допълнително 1,2-кратния размер на гарантирания минимален доход лв. месечно.

Кандидатите могат да получат повече информация и да  подават документи в Община Силистра стая 301, телефон за връзка 086/ 816 301.

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.002-0132-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Публикувано на: 07 януари 2016 г. / Печат