Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 3480

Обява конкурс за избор на управител в Областен информационен център /ОИЦ/ - гр. Силистра


Минимални изисквания:

 • Образователно-квалификационна степен: висше образование, степен "магистър"
 • Управленски опит: минимум 1 година.
 • Професионален опит: минимум 1 година опит в разработването, изпълнението, мониторинг и контрола и/или управлението и реализацията на поне един проект с европейско финансиране от присъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове; или опит в работа с мрежи за предоставяне на информационни услуги; опит в организирането и провеждането на информационни събития, семинари, конференции и др.
 • Допълнителна квалификация: компютърни умения - MS Office, Internet, други софтуерни продукти; владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз / английски език, френски език и/или немски език/ /доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво/; ползването на друг от работните езици на ЕС на работно ниво е предимство.

Основни задачи:

 • Планира, организира, ръководи и контролира дейността на останалите членове на екипа на ОИЦ в сътрудничество с ръководителя на проекта, в съответствие с конкретните изисквания и указания, възложени от ЦИКО.
 • Съгласува целите и нормативите за работа, разработва и предоставя за одобрение планове и графици, подготвя отчети за дейността на ОИЦ пред работодателя, ръководителя на проекта, ЦИКО.
 • Сътрудничи на Управляващите органи на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ, при организирането на инициативи за информация и публичност.
 • Активно развива връзки и сътрудничи с други мрежи за информация на ЕК, регионалните структури на министерствата, с областните управи и с общините, включително при организацията на събития.
 • Координира и отговаря за работата на екипа на ОИЦ по предоставяне на необходимата основна и специфична информация за Националната стратегическа референтна рамка оперативните програми, както и за Споразумението за партньорство и програмите, съ-финансирани от ЕСИФ -по телефон, електронна поща и/или на място в ОИЦ.
 • Организира и отговаря за събирането, обобщаването и анализирането на информация за специфичните нужди от обучение и подкрепа за целевите групи на областно ниво.

Провеждане на конкурса:

Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник. Конкурсна комисия преценява
дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на
минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само
лица, представили всички необходими документи.

Конкурсът ще се проведе на три етапа - по документи, писмен тест и интервю.

Необходими документи:

 1. Професионална автобиография на български, в Europass формат по образец, достъпна на: www.europass.cedefop.europa.eu;
 2. Документи, доказващи образователно степен-копие от диплома и приложенията към нея;
 3. Документи, доказващи квалификация и умение - копия от трудови/граждански договори, трудови/служебни/осигурителни книжки/сертификати/удостоверения/референции и др.документи, доказващи изпълнение на изискванията;
 4. Документи, доказващи минимален управленски опит или друг експертен опит - копия от
  трудова/служебна/осигурителна книжка, копия от договори/длъжностни характеристики за
  работа по проект/и/ др.документи, доказващи изпълнение на изискванията;
 5. Документи, доказващи изискуемата задължителна допълнителна квалификация.

Брутна заплата в т.ч. осигурителни вноски за работодателя: 1450,00 лв.
Вид на договора: трудов
- 8 часа работен ден.
Срок на договора: до 31.12.2018 г.

Място за подаване на документите: Община Силистра, гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №33, стая 204, Дирекция "Правна". Документите се подават в запечатан плик с надписани: името на кандидата, телефон за връзка и позицията за която кандидатства.


Списък на лицата, допуснати до явяване на тест за Управител на Областен информационен център - Силистрa

Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест за Управител на Областен информационен център - Силистра

Проект „Функциониране на Областен информационен център - Силистра” по Процедура №BG05SFOP001-4.001, финансирана от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Публикувано на: 28 януари 2016 г. / Печат