Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 3507

Осигурена е приемственост в предоставянето на приемна грижа чрез проект "Приеми ме 2015"


image 3507

Утвърдените приемни семейства на национално ниво, участващи в проект "Приеми ме 2015" към края на януари т.г. са 1 546, от които 1 524 професионални, сочи първоначален текущ анализ на Националния екип за управление на проекта.

От началото на 2016 г. приемните родители от предходния проект "И аз имам семейство" (1 524 на брой) преминаха към новия проект, като със сключените нови договори не беше допуснато прекъсване на услугата "приемна грижа" на територията на 82-те общини-партньори по проекта.

Към 31 януари 2016 г. децата, отглеждани в приемни семейства по проекта, са 1 493.

През първия месец на т.г. в услугата са пребивавали 1 546 деца, тъй като са отчетени нови настанявания и случаи на прекратено настаняване, като непосредствено е последвало ново настаняване.

Тези случаи са на деца от биологичното семейство, семейство на роднини или близки, друго приемно семейство - общо 1 117 деца, от специализирани институции - 262, от социални услуги резидентен тип - 167.

За периода на реализация на Проект "И аз имам семейство", по който Община Силистра бе партньор на Агенцията за социално подпомагане и доставчик на социалната услуга "Приемна грижа", броя на настанените деца в приемни семейства е общо 63. Изведени са 42 деца, от които 29 са осиновени, 7 са реинтегрирани в биологично семейство, 4 са настанени в специализирана институция, едно дете е настанено в семейство на близки и роднини и едно е пренастанено в друго приемно семейство.

По Проект "Приеми ме 2015", по който Община Силистра отново е партньор на Агенцията и доставчик на услугата, са се включили 24 приемни семейства, от които 1 доброволно.

Към момента социалната услуга "Приемна грижа" се предоставя от 17 приемни семейства, в които са настанени 21 деца. През м. януари 2016 г. едно дете е настанено в премно семейство и едно дете е изведено, поради осиновяването му.

Целта на проекта "Приеми ме 2015" е да се усъвършенства и да се разшири обхвата на услугата "приемна грижа" и да се затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен към развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, които са непридружени бежанци. Специален фокус се поставя и върху настаняването на деца до 3-годишна възраст, които според анализа са 33,5 процента от общия брой.

Общият бюджет на проекта е 51,6 милиона лева, реализацията му ще продължи до 31.07.2018 година.

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Публикувано на: 18 февруари 2016 г. / Печат