Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Информация по проект за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.


Община Силистра ще проведе информационна кампания по проект за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. на 21.03.2016 г. от 18:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Силистра, където ще бъдат разискани въпроси като допустимите кандидати, допустими дейности, стъпки при кандидатстване, финансиране и др.

Проектите и проектните дейности са насочени към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с тях се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Проекта за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е част от Инвестиционната програма, която е в изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Силистра за периода 2014-2020 г. Допустимите сгради попадат в зона с висока обществена значимост и се намират в централната градска част на гр. Силистра. Чрез реализирането на този проект ще се постигне цялостен синергичен ефект по Инвестиционната програма.

Проекта е продължение наКомплексен инвестиционен проект: "Достъпна градска среда, чрез реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" и ул. "Добруджа" и в частност Зона за интервенция № 1: "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на ул. Симеон Велики и прилежащите тротоари и зелени площи" и Зона за интервенция № 4: "Ремонт на площад "Албена". Поради тази причина допустимите сгради са по ул. "Симеон Велики" от № 3 до № 15.

Допустими кандидати по програмата са всички многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., и многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Част от допустимите дейности са:

 • Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване
 • Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:
  • По външните сградни ограждащи елементи:
   • подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
   • топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).
  • По системите за поддържане на микроклимата:
   • изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако това е технически възможно и икономически целесъобразно;
   • ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
   • газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;
   • мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.
  • Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.

Одобрените сгради ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ.

Публикувано на: 15 март 2016 г. / Печат