Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 3652

Обявление за провеждане на процедура по подбор за длъжността Ръководител на "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"


ОБЩИНА СИЛИСТРА
ОБЯВЯВА

Във връзка с изпълнението на проект на Община Силистра за изграждане на "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" и сключен договор №: BG05M9OP001-2.002-0095-C001 по схема "Независим живот" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г., финансирана от Европейския социален фонд и Заповед № ЗК - 43 от 07. 01. 2016 г. на Кмета на Община Силистра, като представя следното

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА РЪКОВОДИТЕЛ НА
"ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА"

І. Изисквания за длъжността Ръководител - 0,5 щат

1. Минимални изисквания:

 • Образование - висше; образователно - квалификационна степен "бакалавър",
 • Предпочитана специалност - хуманитарни дейности, социални дейности, икономика и др.;
 • Професионален опит - не се изисква

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Управленски опит, умения за управление на персонал, умения за планиране, бюджетиране, управление на изпълнението на дейността, умения за отчитане на дейността
 • Компютърна грамотност
 • Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Центъра;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип. Да имат желание и мотивация за работа с хора с увреждания и над 65 години в невъзможност за самообслужване.

Характер на работата:
Отговорен е за организирането, разпределянето, координирането и контролирането на всички дейности в Центъра.

Начин на провеждане на подбора
1. Разглеждане на подадените документи
2. Интервю

Необходими документи за участие в процедурата по подбор

 1. Заявление за участие - по образец
 2. Документ за самоличност /за справка/;
 3. Автобиография;
 4. Документи, удостоверяващи трудовия стаж/ или опит в съответната сфера - трудова книжка, служебна, осигурителна книжка (копие);
 5. Документи за придобита образователна степен и съотносима за длъжността квалификация (копие);
 6. Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/;
 7. Пенсионно разпореждане /само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/;
 8. Копие от удостоверение за преминати обучения;

Място и срок за подаване на документите

Формуляри на заявленията могат да се получават в Общинския информационен център - Марияна Банчева в сградата на общинската администрация и в сайта на Община Силистра.

Подаването на заявленията е в срок до 25 април 2016 година /понеделник/ в деловодството на общината.

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното таблото до входа на Община Силистра - ул. Симеон Велики № 33 и на сайта на Община Силистра - www.silistra.bg.

* Заявление за участие

* Списък на допуснатите кандидати за длъжността Ръководител

* Списък за крайните резултати на кандидатите за ръководител на "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или домашна среда"

Публикувано на: 13 април 2016 г. / Печат