Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение относно: Опазване на липовите дървета


Във връзка с опазването на липовите дървета в периода на техния цъфтеж Община Силистра напомня, че събирането на липов цвят, с цел последващото му предаване на лица (билкозаготвители) срещу заплащане следва да се извършва след издаване на позволително от кмета на общината. Събирането на липов цвят от лица с цел последващата му продажба без позволително, съгласно Закона за опазване на лечебните растения се наказва с глоба от 20 до 1000 лв., съответно с имуществена санкция от 300 до 5000 лв.

Начина, по който следва да се събират цветовете е ръчно, като не се допуска чупене на клони и увреждане на липовите дървета. Като помощни средства могат да се ползват единствено стълби. При събиране на цветовете следва да се спазват следните хигиенни изисквания:

  • да не се допуска попадане на чужди примеси, в т.ч. камъни, пръст, органични замърсители;
  • да не се допуска контакт на събраните свежи билки с почвата в т.ч да не се събират цветове паднали на земята в т.ч и чрез метене;
  • съдовете (чували,торби), използвани при събиране на билки, следва се поддържат чисти, а събраните цветове трябва да се съхраняват на места, недостъпни за домашни животни, гризачи, птици.

При нанасянето на вреди върху липовите дървета ( чупене на клони), на виновните лица ще бъдат налагани предвидените в Закона за опазване на лечебните растения и Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Силистра санкции.

Публикувано на: 17 юни 2016 г. / Печат