Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 3864

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА"


Община Силистра изпълнява проект за изграждане на "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" след сключен договор №: BG05M9OP001-2.002-0095-C001 по схема "Независим живот" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г., финансирана от Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е осигуряване на по-добро качество и достъп до интегрирани услуги на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване, според специфичните потребности на потребителите.

Дейностите по проекта са свързани с предоставяне на иновативни социално-здравни услуги в домашна среда.

Очакваните резултати при реализирането на проекта са:

 • създаден Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда;
 • подобрен достъп до услуги за хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване.

Целевите групи са:

 • хора с увреждания;
 • хора над 65 години в невъзможност за самообслужване.

За изпълнението на проекта са назначени 95 лица:

 • 86 лични асистенти;
 • 4 социални асистенти;
 • 1 ръководител на Центъра,
 • 1 медицински специалист;
 • рехабилитатор;
 • психолог;
 • педагог, който е и социален работник;

които предоставят услуги на 90 потребители.

Създаден е екип за организация и управление на проекта, който включва ръководител, счетоводител, 3 координатори и технически сътрудник.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 499 876,05 лева,а срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2017 година.

Екип на проекта

Договор № BG05M9OP001-2.002-0095-C001 “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Публикувано на: 29 юни 2016 г. / Печат