Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ЗА НОМИНАЦИЯТА НА ПОДДЪРЖАН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА" КАТО ПОТЕНЦИАЛЕН БИОСФЕРЕН ПАРК ПО ПРОГРАМАТА "ЧОВЕКЪТ И БИОСФЕРАТА" НА ЮНЕСКО


image 3924

Във връзка с подготовката на номинацията на Поддържан резерват "Сребърна" като обект на ЮНЕСКО, съгласно изискванията на Програмата "Човекът и биосферата", на 2 август 2016 г. в Община Силистра се проведе работна среща с участието на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, заместник-кметовете Денка Михайлова и Емил Гойчев, гл. архитект Антонина Огнева, екип експерти от РИОСВ - Русе и от Община Силистра, кметът на с. Сребърна Георги Иванов, Петко Цветков и Катрин Томова - експерти от Българска фондация "Биоразнообразие".
Обсъдена бе извършената до момента работа от институциите по подготовката на номинационния формуляр на Поддържан резерват "Сребърна" пред ЮНЕСКО, чийто срок е 30 септември 2016 г., както и въпросите за управлението на биосферния парк с участието на всички заинтересовани страни и възможността за присъединяване на територията на Община Силистра към "външна преходна зона" на потенциален Биосферен парк "Сребърна", обявен по Програмата "Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО.
Присъединяването ще спомогне за международния престиж, икономическото и културното развитие на общината, чрез популяризиране на бранда , създаване на туристически маршрути, продукти и услуги.
Във връзка с номинацията на Поддържан резерват "Сребърна", на 25 август 2016 г. в Общинския съвет ще се проведе среща с всички заинтересовани страни - общински съветници, кметове на населени места, представители на бизнеса, туризма, неправителствени организации, земеделски сдружения и производители, граждани.
Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов изпрати писмено запитване до Министерството на околната среда и водите за наличие на евентуални ограничителни режими в преходната зона на потенциален биосферен парк в района на поддържан резерват "Сребърна".
Отговорът на Министерството на околната среда и водите е категоричен: " Биосферните паркове се обявяват като такива, съгласно международното законодателство, което не налага допълнителни ограничения върху ползването и режимите на съответните територии, извън регламентираното от националната нормативна уредба. Биосферният резерват и всички територии в границите му, включително: "сърцевинна - ядрова", "буферна" и "преходна" зона запазват досегашната си собственост и статут, съгласно националното законодателство. Обявяването на територии за биосферни паркове не налага допълнителни ограничения върху нито една от зоните му, извън регламентираното по реда на националното законодателство."
Съвместяването на биосферните резервати от "стар" тип няма да доведе до промяна в собствеността и ползването на съответните територии и няма да наложи допълнителни ограничения извън предвидените в националното законодателство.
Отговорът на Министерството на околната среда и водите може да бъде прочетен на сайта на Община Силистра.
Заместник-кметът" Хуманитарни дейности", Денка Михайлова подчерта значението на четвъртата работна среща за изпълнението на конкретните ангажименти от страна на всички институции.
Пълна подкрепа за развитието на потенциала на Поддържан резерват "Сребърна" като биосферен парк изрази кметът на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов.
Пълният текст от писмото на МОСВ може да бъде видян ТУК.


Публикувано на: 03 август 2016 г. / Печат