Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 4001

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДВАМА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА НА ОБЛАСТНО НИВО И ЕДИН НАЧАЛНИК ЕКИП


ОБЩИНА СИЛИСТРА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДВАМА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА НА ОБЛАСТНО НИВО И ЕДИН НАЧАЛНИК ЕКИП

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с Договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 "Приеми ме 2015" - ОП РЧР 2014-2020 година и Анекс № BG03-ПС01-0021 от 01.09.2016 г. към Споразумение за партньорство № BG03-ПС01-33 от 11.12.2015 г.и Заповед № ЗК-1448 от 12.09.2016 г. на Кмета на община Силистра, Oбщина Силистра, в качеството си на Партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проекта обявява конкурсна процедура за избор на двама социални работници за сформиране на Областен екип по приемна грижа и един началник екип за предоставяне на социалната услуга "Приемна грижа" в област Силистра, с които ще бъдат сключени срочни трудови договори в рамките на проекта.

І. Минимални изисквания за заемане на длъжностите:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността "Социален работник" - 2 /две/ работни позиции:

 • Образователна степен: "Средно образование";
 • Професионална квалификация: Хуманитарна;
 • Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години.
 • Опит при изпълнение на проекти - предимство.

1.1. Умения и компетентности за заемане на длъжността "Социален работник":

 • Да умее да работи самостоятелно и в екип;
 • Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
 • Да предлага решения на възникнали проблеми;
 • Обективност на преценката;
 • Да познава и прилага законодателството, свързано със социалната услуга "Приемна грижа";
 • Да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";
 • Да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му работа;
 • Компютърни умения - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността "Началник екип" - 1 /една/ работна позиция:

 • Образователно-квалификационна степен: "Бакалавър".
 • Професионална квалификация: Хуманитарна.
 • Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години.
 • Опит при изпълнение на проекти - предимство.
 • Опит при ръководене на екип - предимство.

2.1. Умения и компетентности за заемане на длъжността "Началник екип":

 • Умения за организиране и координиране на процеси
 • Аналитични умения
 • Ръководни умения
 • Да умее да работи самостоятелно и в екип;
 • Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
 • Да предлага решения на проблемите;
 • Обективност на преценката;
 • Да познава и прилага законодателството, свързано със социалната услуга "Приемна грижа";
 • Да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";
 • Да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му работа;
 • Компютърни умения - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

ІІ. Характер на работа

1. Основни функции на длъжността "Социален работник":

1.1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга "Приемна грижа" на територията на общините Силистра, Главиница, Дулово и Кайнарджа, а именно:

 • Информира обществеността;
 • Набира кандидати за приемни семейства;
 • Извършва предварителен подбор на кандидатите;
 • Провежда обучение, като част от процеса на оценяване на кандидатите;
 • Изготвя оценка на кандидатите;
 • Изготвя социален доклад за годността на кандидатите, който се предоставя на Комисия по приемна грижа за утвърждаване/отхвърляне;
 • Участва в процеса на опознаване между децата и приемните семейства;
 • Провежда групови супервизии на приемните семейства;
 • Участва в планирането, организацията и провеждането на обучения и индивидуални супервизии на приемните семейства;
 • Осигурява наблюдението и подкрепата на приемните семейства;
 • Информира началник екипа, относно необходимост от допълнителни услуги и подкрепа на приемните семейства и настанените деца;
 • Изготвя годишен доклад за преглед на утвърдено приемно семейство.

1.2. Съвместно с водещия социален работник от ОЗД и приемното семейство разработва план за грижа на настаненото дете.

1.3. Осигурява подкрепа на приемното семейство.

1.4. Ежемесечно проследява развитието на дете, настанено в приемно семейство и удовлетворяването на неговите специални/специфични потребности, в зависимост от възрастта и степента му на развитие, което отразява в информационната карта за проследяване развитието на дете, настанено в приемно семейство.

1.5. Извършва индивидуални, семейни и групови консултации на приемните семейства, в зависимост от техните потребности.

1.6. Работи в тясно сътрудничество с отделите "Закрила на детето" към Дирекциите "Социално подпомагане".

1.7. Поддържа връзка с други организации и институции, с цел разрешаване на проблемите и осигуряване потребностите на приемните семейства и децата настанени в приемни семейства.

1.8. Изпълнява в срок всички заложени дейности, съобразно план-графика на дейностите на проекта

1.9. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно действащото законодателство.

1.10. Участва в организираните обучения и супервизии за областния екип за приемна грижа и за експерти от ОЗД и Комисията по приемна грижа.

1.11. Участва при провеждане на екипни срещи.

1.12. Спазва професионалната етика и не допуска разпространяване на лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.

1.13. Познава и спазва етичните норми за социална работа с деца и семейства.

1.14. Отчита своята работа пред началника на ОЕПГ, съгласно проектните изисквания, в т.ч. участва в изготвянето на информации, статистически данни и документи за текущия мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателно искане за плащане.

2. Основни функции на длъжността "Началник екип":

2.1.Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга "Приемна грижа".

2.2. Отговаря за изпълнението на указания, свързани с пряката работа на ОЕПГ по конкретни случаи, дадени от Ръководителя на проекта.

2.3. Организира, координира и осъществява контрол на всички дейности, свързани с предоставяне на социалната услуга "Приемна грижа" на територията на областта, а именно:

 • Информиране на обществеността;
 • Набиране на кандидати за приемни семейства;
 • Извършване на предварителен подбор на кандидатите;
 • Провеждане на обучение, като част от процеса на оценяване на кандидатите;
 • Изготвяне оценка на кандидатите;
 • Съгласува изготвения социален доклад за годността на кандидатите, предназначен за предоставянето му на Комисия по приемна грижа;
 • Организира провеждането на групови супервизии на приемните семейства;
 • Участва в планирането и организацията за провеждане на обучения и индивидуални супервизии на приемните семейства;
 • Съдейства за предоставянето на допълнителни услуги и подкрепа на приемните семейства и настанените деца;
 • Съгласува годишен доклад за преглед на утвърдените приемни семейства.

2.4. Контролира дейността на социалните работници от ОЕПГ, свързана с ежемесечното проследяване на развитието на децата, настанени в приемни семейства и удовлетворяването на техните специални/специфични потребности.

2.5. Проследява провеждането на индивидуални, семейни и групови консултации на приемните семейства, в зависимост от техните потребности, от страна на социалните работници от ОЕПГ.

2.6. Работи в тясно сътрудничество с отделите "Закрила на детето" към Дирекциите "Социално подпомагане".

2.7. Поддържа връзка с други организации и институции, с цел разрешаване на проблемите, свързани с потребностите на приемните семейства и децата настанени в приемни семейства.

2.8. Съблюдава изпълнението в срок на всички заложени дейности, съобразно план- графика на дейностите на Проекта.

2.8. Контролира за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря ОЕПГ, съгласно действащото законодателство.

2.9. Участва в планирането и организирането на обучения и супервизии за ОЕПГ и експерти от ОЗД и РДСП.

2.10. Участва в организираните обучения и супервизии за ОЕПГ и за експерти от ОЗД и РДСП. Инициира и участва при провеждане на екипни срещи.

2.11. Мониторира работата на областния екип по приемна грижа и контролира спазването на методиките и процедурите за работа.

2.12. Спазва професионалната етика и не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.

2.13. Познава и спазва етичните норми за социална работа с деца и семейства.

2.14. Отчита своята и работата на социалните работници от ОЕПГ, съгласно проектните изисквания, в т.ч. предоставя на областния екип за управление на проекта (ОЕУП): информация, статистически данни и документи за текущия мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателно искане за плащане.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

 • Допускане до конкурс - проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
 • Провеждане на интервю с кандидатите.

ІV. Необходими документи за участие в конкурса:

V. Място и срок за подаване на документите

Документите на кандидатите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в деловодството на Община Силистра, за Конкурс за длъжността "Социален работник" и/или "Началник екип" по Проект BG05M9OP001-2.003-0001-C01 "Приеми ме 2015" в срок до 17:00 часа на 14 октомври 2016 г. включително.

Допълнителна информация във връзка с конкурса и образци могат да бъдат получени на телефон 086/816 236 и 086/816 301, на сайта на Община Силистра www.silistra.bg и в стаи 204 и 301 на Общинска администрация.

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Публикувано на: 12 септември 2016 г. / Печат