Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 4103

ОБЩИНА СИЛИСТРА ОТПРАВЯ ПОКАНА КЪМ ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОБЩИНА СИЛИСТРА"


ПОКАНА

Община Силистра отправя покана към обществеността за участие в пресконференция по проект "Техническа помощ за Община Силистра", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-8.001-0006-С01 по оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.

на 03 ноември 2016 г., четвъртък, 11:00 часа
в Заседателна зала, Община Силистра

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Пресконференцията по повод изпълнението на проекта ще информира обществеността за осъществените и предстоящи дейности по проекта, както и за неговите цели.

Проектът се финансира по Процедура №BG16RFOP001-8.001 «Бюджетна линия за 39 общини - бенефициенти по Приоритетна ОС 1 на ОПРР 2014 - 2020 г.», Приоритетна ОС 8 "Техническа помощ" на оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. С бюджетната линия се предоставя безвъзмездна финансова помощ на Община Силистра за подпомагането й в дейностите по управление и изпълнение на Инвестиционната й програма за периода до 2023 г., както и изпълнение на функциите й на Междинно звено по Приоритетна ОС 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014 - 2020 г. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 96 204,00 лева и срок за изпълнение до м. декември 2023 г.

Пресконференцията е отворена за граждани, медии и всички заинтересовани страни.

Публикувано на: 26 октомври 2016 г. / Печат