Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЩИНА СИЛИСТРА ПОДПИСА ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ "ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ"


image 4164

Община Силистра, представлявана от Мирослав Тодоров - зам.-кмет "Финанси и икономика" и Анелия Василева - Главен счетоводител, подписа Договор за изпълнение на Проект № BG05FMOP001-3.002-0159-С01 "Обществена трапезария" от 22.11.2016 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 "Осигуряване на топъл обяд - 2016" по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г.
Основната цел на Проекта е осигуряване на мерки за намаляване на бедността и социалната изолация на лица, живеещи в най-висока степен на бедност, чрез преодоляване на основно материално лишение и подобряване достъпът им до социални и административни услуги.
Дейностите по предоставяне на топлия обяд вече стартираха, като срокът за изпълнение на договора е 7 месеца - до 30 април 2017 г.
Стойността на Проекта е 63 250 лв. и включва дейности за определяне на целевите групи; закупуване на хранителни продукти; осигуряване на топъл обяд, състоящ се от супа, основно ястие и хляб; предоставяне на съпътстващи мерки за социална интеграция, които ще се изразяват в информиране и консултиране на потребителите относно възможностите за ползване на социални и административни услуги.
Бенефициенти по проекта ще са 200 лица от следните целеви групи:
1. Основна целева група за предоставяне на топъл обяд:
1.1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
1.2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция "Социално подпомагане";
1.3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
1.4. Скитащи и бездомни деца и лица;
1.5. Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
2. Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, може да бъде разпределян на следната допълнителна целева група:
2.1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта;
2.2. Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД);
2.3. Лица и семействата, получили еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10а от ЗСПД;
2.4. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.
2.5. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение.
2.6. Лица и семейства, настанени в приюти и домове за временно настаняване.


Публикувано на: 24 ноември 2016 г. / Печат