Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 4212

ОБЩИНА СИЛИСТРА С НОВ ПРОЕКТ «ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПЗГ "ДОБРУДЖА"» ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020


На 08.12.2016 година, стартира проект "Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ "Добруджа", с Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01 подписан с Министерството на Регионалното развитие и благоустройството, УО на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. по Приоритетна ос 3: "Регионална образователна инфраструктура". Проектът е на обща стойност 1 300 000 лв. - 100% безвъзмездна финансова помощ от които 85% Съфинансиране от Европейския фонд за Регионално развитие и 15% Национално съфинансиране. Планираната продължителност на проекта е 30 месеца.

Целта на проекта е да се предоставят условия за прилагане на качествени образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в ПЗГ "Добруджа" гр. Силистра. Основни дейности при реализиране на проекта са: извършване на строително ремонтни работи на учебен корпус, общежитие и една работилница, включващи внедряване на мерки за енергийна ефективност, вътрешни ремонти, смяна на отоплителни и вентилационни системи и осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, включително закупуване на оборудване и обзавеждане на учебен корпус и общежитие.

Предвидената подкрепа по Оперативна Програма "Региони в растеж" 2014-2020 за подобряване на материално техническата база ще спомогне за по - лесната интеграция и социализиране в обществото в процеса на обучение, както и по успешно реализиране на пазара на труда. Професионалното образование и обучение е един от основните фактори, определящи постигането на водещите цели на ЕС. То се явява един основен инструмент за намаляване дела на преждевременно напусналите училище младежи. Насърчаването на връзката между професионалното образование, висшето образование и реалния сектор създава условия за развитие на личностни и професионални знания и умения през целия живот.

Този документ е създаден в рамките на проект „Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ "Добруджа", с Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

Публикувано на: 12 декември 2016 г. / Печат