Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: ИЗДАВАНЕ НА АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ЗА БЕЗПЛАТНИТЕ ПЪТУВАНИЯ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ НА ПРАВОИМАЩИТЕ ЛИЦА В ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА 2017 ГОДИНА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Издаване на абонаментни карти за безплатните пътувания по автомобилния транспорт на правоимащите лица в община Силистра за 2017 година

Община Силистра, в качеството си на Възложител по сключен Договор №2016-080-У / 23.12.2016 г. (в сила от 01.01.2017 г.), информира, че издаването на абонаментни карти за безплатните пътувания на ветераните от войните и на военноинвалидите и военнопострадалите за 2017 година, и карти за безплатните пътувания във вътрешноградския транспорт на децата до 7 навършени години и на служителите в МВР, МП, ДАНС и ДАТО при изпълнение на служебните си задължения, когато това е предвидено в закон, за 2017 година, ще се извършва от дружеството-изпълнител по горецитирания договор - "Ема - Аутотранс" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. "Димитър Енчев" № 4, вх. А, ет. 2, ап. 4, представлявано от управителя - Тодор Маринов Маринов, телефон за контакти: 0888 745 130.

Изисквания за издаване на абонаментни карти / карти за безплатните пътувания на съответната категория правоимащи лица:

  • ветерани от войните - срещу представени от лицето удостоверение от Държавна агенция "Архиви" и снимка;
  • военноинвалиди и военнопострадали - срещу представени от лицето книжка за военноинвалид или за военнопострадал, издадена от Министерството на отбраната и снимка;
  • деца до 7 навършени години - срещу представени копие от акт за раждане и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващи възрастта на детето и постоянния или настоящия адрес на родителя/настойника;
  • служители в МВР, МП, ДАНС и ДАТО - лицето, издаващо картите, предоставя на съответните структурни звена предварително заявени от тях брой карти за попълване на съответните данни и поставяне на снимка на правоимащото лице, след което структурните звена връщат обработените карти за полагане на свеж печат върху тях от издателя на картите.

Публикувано на: 27 декември 2016 г. / Печат