Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 4276

ОБЩИНА СИЛИСТРА С НОВ ПРОЕКТ ПО ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014 - 2020


На 04.01.2017 год. Община Силистра подписа Договор №BG16RFOP001-1.031-0003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020г., за финансиране и изпълнение на проект "Реконструкция и рехабилитация на площад "Албена" - гр. Силистра", по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP001-1.031 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 - Силистра" част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020".

Общата стойност на проекта е 2 264 013,22 лв. е Безвъзмездна финансова помощ, от които 1 924 411,24 лв. от ЕФРР и 339 601,98 лв. е съфинансирането от националния бюджет

Продължителността на проекта е 21 месеца от датата на сключване на договора.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на площад „Албена“ – гр. Силистра”, с Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

Публикувано на: 09 януари 2017 г. / Печат