Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СРЕБЪРНА ЩЕ Е ЧАСТ ОТ ТРАНСГРАНИЧЕН ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ


image 4304

На 19 януари 2017г. в гр. Русе се проведе кръгла маса за обществено и експертно обсъждане на предварително проучване на природното наследство и неговия потенциал за социализация в българо-румънския трансграничен регион в рамките на проект "Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут "Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България", с регистрационен номер 15.2.1.068, изпълняван от Асоциацията на дунавските общини "Дунав" и финансиран чрез Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Партньор по проекта от румънска страна е Фондация "Жива природа" в гр. Кълъраш.
Целта на проекта е да се увеличи устойчивото използване на общото природно наследство в рамките на трансграничния регион чрез развитие и промоциране на интегриран туристически продукт в областта на природното богатство: Маршрут "Защитено природно наследство в трансграничния регион Румъния-България".
В рамките на проекта се провежда предварително проучване на обектите на природното наследство в региона, сред които е и Биосферния резерват "Сребърна" (Рамсарско място). Той ще бъде включен в маршрута, като изключително интересна дестинация. Изследването си поставя за цел да изготви оценка на техния туристически потенциал, както и проучи спецификите на различните режими на управление. Въз основа на получените резултати трябва да се разработи вариант на маршрут "Защитено природно наследство в трансграничния регион Румъния-България".
За тази цел се предвижда провеждането на консултации със заинтересованите страни и експертната общност, под формата на кръгли маси - 2 в България и 2 в Румъния. Те ще доведат до избор на най-подходящ вариант за създаването на маршрута и до постигане на консенсус относно проблемните области и предизвикателства пред управлението и популяризирането на обекти като туристически дестинации.


Публикувано на: 20 януари 2017 г. / Печат