Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ


Отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра, съобщава на гражданите и юридическите лица, че сумите за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства може да заплатите:
• на касите в отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра;
• в кметствата;
• по банков път;
• по интернет;
• От 2017година, чрез "Български пощи" ЕАД, в клоновете разположени на територията на Община Силистра;
• в изнесената каса на ул. "Добрич" №134
Работното време с граждани в отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра: от 08.00 ÷ 16.00 часа и от 16.30 ÷ 17.00 часа
Срокът за плащане на дължимите данъци е както следва: за първа вноска до 30.06.2017 г., за втора вноска до 31.10.2017 г.
На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка
5 на сто.

Публикувано на: 13 март 2017 г. / Печат