Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ


Със Заповед на Кмета, считано от 20. 03. 2017 г. /понеделник/ до 24. 03. 2016 г. /четвъртък/, временно се ограничава достъпът и се затваря за движение:
• ул. "Хаджи Димитър" - от кръстовището с бул. "Македония" до кръстовището с ул. "Изворите", като поетапно се забранява движението, спирането и паркирането в горецитирания участък.

В Заповедта се казва още:
Забранява се паркирането на Пътни превозни средства в горецитираните участъци, като се допуска преминаване по незасегнатите части от пътната артерия без паркиране и продължителен престой в северната лента, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и / или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно - транспортни произшествия в посочените участъци от общинската улична мрежа.
"ВиК - Силистра ООД", гр. Силистра - изпълнител на дейностите по СМР, да осигури всички необходими обозначителни знаци и да създаде организация на движение, която да не предпоставя сериозни затруднения при движение по горецитираните пътни участъци, като дружеството носи пълната отговорност за опазването и безопасното преминаване на граждани и пътни превозни средства.
Настоящата заповед да се връчи на РУ "Полиция" - Силистра, както и до заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Началник-отдел "Инспекторат" при Община Силистра.

Публикувано на: 13 март 2017 г. / Печат