Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СТАРТИРАТ ОБУЧЕНИЯ И СУПЕРВИЗИЯ НА ПРИЕМНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ЕКИПА И КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМНА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015"


Във връзка с реализирането на Проект "Приеми ме 2015" - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, в периода м. април - м. декември 2017 г., предстои организирането и провеждането на супервизия на приемните семейства, Областния екип по приемна грижа /ОЕПГ/ и Комисията по приемна грижа /КПГ/ към Регионална дирекция «Социално подпомагане» /РДСП/ - Силистра.

На приемните семейства в общините от Област Силистра, в които има настанени деца, ще се предостави индивидуална супервизия, според техните индивидуални потребности.

Областният екип по приемна грижа ще премине основно (базисно) обучение по програма от 20 модула, изготвена по Проекта и специализирано обучение в съответствие с идентифицирана потребност от допълнително обучение на работещите в ОЕПГ, предвид спецификата на социалната услуга "Приемна грижа" в област Силистра.

Участници в основното обучение, освен членовете на Областния екип по приемна грижа (началник и социални работници) ще бъдат и по двама социални работници от териториалните отдели "Закрила на детето" при всяка Дирекция за социално подпомагане в областта и един експерт по закрила на детето от РДСП - Силистра.

На членовете на Екипа по приемна грижа ще бъде предоставена индивидуална и групова супервизия по отношение на възникнали конкретни и специфични проблеми в работата на специалистите.

Специализирано обучение е предвидено и за членовете на Комисията по приемна грижа към РДСП - Силистра, също по изготвена по Проекта Програма за специализирано обучение.

Обученията и супервизията ще се предоставят от СНЦ "Еквилибриум", съгласно сключен договор между сдружението и Община Силистра, след проведена процедура по Закона за обществените поръчки.

Публикувано на: 17 март 2017 г. / Печат