Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 5 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с извършването на дейност - разрушаване чрез взрив, на сграда с идентификатор 66425.518.2.42, със ЗП 1479 м2, предназначена за здравно заведение,

НАРЕЖДАМ:

На 10.05.2017 г. /сряда/, в интервала от 16.00 ч. до 17.00 ч., временно да се ограничи достъпа и да се затвори за движение на моторни превозни средства улица "Петър Бояджиев", в участъка от разклона за Градски гробища - Силистра до разклона за ресторант "Кантона".

Забранява се паркирането на пътни превозни средства в горецитираните участъци, като не се допуска преминаване по горецитираните пътни артерии, не се допуска паркиране и продължителен престой, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и / или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно - транспортни произшествия в посочените участъци от общинската улична мрежа.
Заповедта не важи за автомобили със специален режим на движение.
Настоящата заповед да се връчи на РУ "Полиция" - Силистра, както и до заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Началник - отдел "Инспекторат" при Община Силистра.

Публикувано на: 05 май 2017 г. / Печат