Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЖЕГОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА "МАЛКИ КОРАБИ" ЗА 2017 ГОДИНА


Във връзка с получено в Община Силистра писмо с № ВхК-3389 / 03.05.2017 г. от Дирекция "Речен надзор" - Русе, Представителство Силистра на Изпълнителна агенция "Морска администрация" към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, уведомяваме всички притежатели на "малки кораби" (рибарски лодки, туристически плавателни съдове, яхти, моторни катери, туристически скутери, надувни лодки с извън бордови двигатели и др.), които са предназначени за плаване по р. Дунав, каналите и реките, свързани с нея, че ще се извършат ежегодни технически прегледи на същите за 2017 година на съответните лодкостоянки по график, както следва:

МЕСЕЦ ЮНИ

Дата

Час

Лодкостянка

06.06.2017 г. (вторник)

09.00 ч. - 10.30 ч.

с. Гарван, община Ситово

06.06.2017 г. (вторник)

11.00 ч. - 13.00 ч.

с. Попина, община Ситово

07.06.2017 г. (сряда)

09.00 ч. - 14.00 ч.

с. Ветрен, община Силистра

08.06.2017 г. (четвъртък)

09.00 ч. - 14.00 ч.

с. Айдемир, община Силистра

Извън обявените дати, прегледи на "малки кораби" ще се извършват всеки работен ден, в часовете от 09.00 ч. до 17.30 ч., на понтон № 1 в пристанище Силистра.

Задължават се собствениците на "малки кораби" да ги представят на съответните дати, подготвени и оборудвани за преглед съгласно изискванията, в плаващо състояние и с необходимите документи за преглед. На преглед подлежат и използваните двигатели като извън бордните задължително трябва да бъдат монтирани на щатните места.

При невъзможност за представяне на "малкия кораб" от собственика, същият може да бъде представен от упълномощено лице чрез нотариално заверено пълномощно.

Негодните за експлоатация и не подлежащи на ремонт "малки кораби", следва да бъдат бракувани от собствениците и направени писмени постъпки пред Дирекция "Речен надзор" - Русе, Представителство Силистра за заличаване от регистрите.

Собствениците, които няма да ползват "малките кораби" през календарната 2017 година по някаква причина, следва във времето на прегледа, по горепосочения график, да подадат заявление за спиране от експлоатация. При невъзможност, заявлението може да бъде подадено в Дирекция "Речен надзор" - Русе, Представителство Силистра и през друго време, но не по-късно от три месеца след изтичане срока на валидност на корабните свидетелства.

Собствениците, които не са представили корабите си на преглед за 2017 г. или не са подали заявление за спиране от експлоатация на същите, подлежат на служебно заличаване от регистъра на корабите, съгласно чл. 22, ал. 2 от Наредба № 1 от 10.01.2003 г. за вписване в регистъра на корабите.

До датата на прегледа всички собственици на "малки кораби" следва да са заплатили таксата за прегледа и представят съответното бордеро за платена такса. Когато собственикът на малкия кораб е юридическо лице, таксата следва да е внесена от името на фирмата. Таксите за прегледа са:

1.

Първоначална регистрация на малък кораб

188.02 лв.

2.

Първоначална регистрация на джет

119.56 лв.

3.

Смяна на собственост на малък кораб

118.46 лв.

4.

Ежегоден преглед на малък кораб

29.34 лв.

Таксите може да се внасят в избрана от Вас банка или с пощенски запис по следната сметка:
СИБАНК - клон Русе
BIC код - BUIBBGSF
IBAN лева -
BG61 BUIB 7114 3119 8614 01

За контакти: тел. - 086 822 029; факс: 0885 885 605 - Валентин Иванов, отговорник на Представителство Силистра, Капитан на пристанището.

Публикувано на: 05 май 2017 г. / Печат