Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА АНТОЛОГИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ "ДУМИТЕ"


image 4694

Конфедерацията на българските писатели е пред прага на издаване на национален литературен алманах "Думите" - 2017. Заинтересованите автори могат да участват при следните условия:
A. ЖАНРОВИ РАМКИ
1.Раздел "Поезия"
Авторите на поезия изпращат задължително до три стихотворения, придружени със снимка, итворческа биография. и пълни координати за връзка с автора
2.Раздел "Проза"
Авторите на прозаични текстове изпращат по електронен път една творба в обем до 5 стандартни машинописни страници/общо 9 000 знака/, набрани с шрифт Times New Roman 12 и придружени със снимка , творческа биография и пълни координати за връзка с автора
Според БДС стандартната машинописна страница е с формат А4 (210х297 мм), с полета горе, долу и дясно - 2 см, и ляво - 3,5 см. Съдържа 1800 знака - 30 реда х 60 знака на ред (включително интервалите).
В раздел "проза" влизат белетристиката, литературната критика, есеистиката, публицистиката и краезнанието.
Б.УЧАСТИЕ НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ПРЕВОДАЧИ
Литературните преводачи, които превеждат от чужд език на български, представят в отделни документи както чуждоезиковия оригинал, така и преводния българоезичен текст. В този случай в алманаха ще бъде поместен само текстът на български език.
Литературните преводачи, които превеждат от български на чужд език, , представят в отделни документи както българоезичния оригинал, така и преводния българоезичен текст. . В този случай в алманаха ще бъдат поместени и двата текста - на български и на чуждия език. .
При оценката на текстовете на литературните преводачи ще се вземат под внимание качествата както на преводите,така и на превежданите текстове
В. ФОРМА НА УЧАСТИЕ
Участието в първоначалната селекция на творбите за алманаха е анонимно.Това означава, че творбите следва да не са подписани с имената на авторите . Текстовете, снимката, творческата биография и отделен документ, съдържащ трите имена на автора и пълни координати за връзка с него/електронен адрес, телефонни номер и пощенски адрес за кореспонденция/ следва да се изпратят в отделни прикачени файлове Произведенията,които съдържат имената на своите автори, няма да бъдат разглеждани.
Г.ЕЛЕКТРОННИ АДРЕСИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ
Творбите могат да бъдат изпращани само по електронен път на адрес:
а/за автори, които са членове на Конфедерацията на българските писатели
e-mail: dumite_kbp@abv.bg
б/за автори,които не са членове на Конфедерацията на българските писатели
almanah_dumite@abv.bg
Д.КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ
Крайният срок за изпращането на творбите е 05.09.2017 до 00 часа.
Ж./УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА АВТОРИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА КБП
Литературните творци, литературните преводачи и журналистите, които не са членове на Конфедерацията на българските писатели, участват при специфични условия на частично самофинансиране, които ще бъдат разяснени индивидуално на всеки нечлен на КБП след изпращане на писмено запитване на определения за тях адрес almanah_dumite@abv.bg
З /ОБЩИ УСЛОВИЯ
Творби с груби стилистични грешки,както и такива, които са изпратени на погрешен адрес, няма да бъдат разглеждани.

За допълнителни справки можете да се обърнете на телефон 0896115926.

Публикувано на: 13 юли 2017 г. / Печат