Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 4741

ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕДСТОИ ДА КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА "ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ГР. СИЛИСТРА"


image 4741

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Силистра предстои да кандидатства с проектно предложение за "Изграждане на сграда за социални жилища в гр. Силистра" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. в изпълнение на Инвестиционна програма на Община Силистра за периода 2014 - 2020. Общата цел на проектното предложение е да се осигури подходяща социална инфраструктура, включително съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението. През месец април Община Силистра стартира открит конкурс за проект с предмет "Избор на идейна концепция за "Изграждане на сграда за социални жилища по ул. "Хаджи Димитър", гр. Силистра. Със Заповед №ЗК-927 от 23.05.2017 г. на Кмета на Община Силистра бе назначена комисия за разглеждане, оценка и класиране на представените за участие идейни концепции. С Решение №ЗК-1298 от 28.07.2017 г. е обявен класирания участник на І-во място - "ЛЕСС" ЕООД, гр. София, с комплексна оценка 94.01 точки. Избраният проектантски екип ще разработи бъдещият инвестиционен проект.

Община Силистра се обръща към всички заинтересовани лица да изразят своето мнение и препоръки по предложената идейна концепция.

Мотивирани предложения и коментари се приемат на електронна поща:

mihailova_d@abv.bg

tstoyanova@silistra.bg

ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС

Публикувано на: 09 август 2017 г. / Печат