Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 4879

НА 05.10.2017Г /ЧЕТВЪРТЪК/, В ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. СИЛИСТРА, СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИДЕЙНА КОНЦЕПЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ГР. СИЛИСТРА"


image 4879

На 05.10.2017г /четвъртък/, в залата на Общински съвет гр. Силистра, се проведе публично обсъждане на идейна концепция по проект "Изграждане на сграда за социални жилища в гр. Силистра" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г. в изпълнение на Инвестиционна програма на Община Силистра за периода 2014-2020. В него участие взеха граждани, служители на общината, представители на институциите, архитекти и общински съветници. Зам. Кмет ,,Хуманитарни дейности", г-жа Михайлова откри общественото обсъждане с благодарност към присъстващите в залата, които взеха участие в един доста отговорен за бъдещото развитие на общината проект- осигуряване на подходяща социална инфраструктура за уязвими и необлагодетелствани групи от населението.

Тя припомни, че през месец април 2017 стартира открит конкурс за проект с предмет ,,Избор на идейна концепция за ,,Изграждане на сграда за социални жилища по ул.,,Хаджи Димитър", гр.Силистра. През месец юли същата година бе обявен класирания участник на І -во място - ,,ЛЕСС" ЕООД, гр. София. Избраният проектантски екип ще разработи бъдещия инвестиционен проект.

Повече информация за идейната концепция представи арх.Емил Стоянов, представител на ,,ЛЕСС" ЕООД гр. София. Предвижда се с реализацията на проекта да бъде изградена сграда, включваща 16 бр. жилища, за настаняване на хора от уязвими групи от населението; рехабилитация на прилежащите пространства; осигурен достъп за хора с увреждания.

Идейната концепция е достъпна на сайта на Община Силистра за коментари от заинтересованите страни, до момента няма постъпили такива.


Процедура BG16RFOP001-039 ,,Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”

Публикувано на: 06 октомври 2017 г. / Печат