Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 4894

ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛ. "АЛБЕНА" - ГР. СИЛИСТРА"


image 4894

Тече ремонтът на площад "Албена", който обхваща площад "Албена", ул. "Москва" на север, кръстовището на пл. "Албена" с ул. "Тутракан" на запад, кръговото кръстовище около бензиностанция ОМВ на юг и включва следните интервенции, по които паралелно се работи в момента:

  • Презониране на алеите- приключили изкопно-насипни дейности и полагането на трошено-каменната настилка. Предстои да се оформят каретата с бордюри и да се положи филцовата настилка;
  • Възстановяване на паметник "1800 години Силистра", водно огледало и прилежащия му терен - възстановена е високата част на паметника; изградено подземното техническо помещение / връзки на ел. захранване, ВиК и водна помпа/; изградена и стомано-бетоновата конструкция на водното огледало и постамента. Предстои връзването на техническото помещение с водопровод и канализация, почистване и лакиране на ниската част на паметника, полагане на настилките в прилежащия терен;
  • Изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 годишна възраст - положена е основа и предстои монтаж на детските съоръжения и полагане на ударопоглъщаща настилка;
  • Реорганизация на уличната мрежа - реконструирани са: ул. "Москва", новото кръгово движение пред ЖП гарата и изграден нов подход по ул. "Харалампи Джамджиев" от ул. "Симеон Велики" към автогарата, изградени нови острови между бул. "Македония" и ул. "Н. Й. Вапцаров". Положен е и първия пласт асфалт. Предстои реконструирането на участък от ул. "Симеон Велики" и изграждане на острови. След приключване на втория етап от реконструкцията на уличната мрежа ще се положи втория завършващ пласт асфалт.
  • Изграждане на велоалея -велоалеята e изградена;
  • Паркоустройство - повдигнати са короните на дървесната растителност и предстои засаждане на новата растителност и затревяването;
  • Благоустройство - изградени са основите на кътове за обществен отдих и предстои поетапното монтиране на перголи и др. съоръжения;
  • Въвеждане на енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение - изградени фундаменти за осветителните тела и кабелната мрежа. Предстои монтиране на парковото и улично осветление и монтиране на видеокамерите;
  • Изграждане на напоителна система - предстои изграждането й, защото тя е завършващата фаза на ремонтните дейности.

По инициатива на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов се търси решение за рехабилитиране на участъка от новото кръговото кръстовище до входа на Автогара Силистра.


Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на площад „Албена“ – гр. Силистра”, с Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

Публикувано на: 13 октомври 2017 г. / Печат