Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 4908

ПРОВЕДЕ СЕ ТРЕТА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015"


В периода 9 - 11 октомври 2017 г. се проведе Третата национална информационна работна среща по проект "Приеми ме 2015".

Участниците в работната среща обсъдиха анализа на резултатите от прилагането на областния модел за предоставяне на приемна грижа. Ръководителите на 28-те областни екипи по приемна грижа и експерти по закрила на детето от регионалните дирекции за социално подпомагане представиха също своята практика по предоставянето на приемна грижа. Гледната си точка споделиха и представители на Националната мрежа за децата, Националната асоциация по приемна грижа, УНИЦЕФ България, Държавната агенция за закрила на детето - в качеството си на членове на Консултативния експертен съвет (КЕС) по проекта.

Надделява виждането, че въвеждането на иновативния модел чрез сформирани нови екипи по приемна грижа, с отговорност за цялата област въпреки първоначалните съпротиви, е възприето като добре функциониращо и е налице разбирането, че е предпоставка за добри резултати. Посока за бъдещото развитие на областния модел е общините-партньори по проекта да договарят предоставянето на услугата чрез неправителствени организации - тази възможност се дава и сега, но няма такива случаи в нито една от 28-те области. В тяхното представяне на проблемите се открои също необходимостта от ясни критерии към кандидатите за приемни родители, например за възраст и образователен ценз.

Друга обсъждана тема бе наблюдаваното на места недостатъчно разбиране за различната роля на участниците в споделения процес на предоставяне на приемна грижа. Тясно свързана с това е необходимостта от последователен екипен стил в конкретната социална работа, но при условие, че не се подхожда формално и че преминалите обучения са осигурили унифицирана опора за силни, просветени, можещи и знаещи екипи, които от своя страна да работят за създадаването на качествени приемни семейства.

Община силистра представи добра практика при настаняване на деца - непридружени бежанци в приемни семейства, като бяха споделени случаите на настаняване на 3 деца в две приемни семейства.

Предложенията на участниците в националната среща ще бъдат систематизирани от Националния екип за организация и управление на проекта "Приеми ме 2015" и изведени като приоритети в Плана за развитие на услугата за следващия едногодишен период (2017-2018 г.), като този план ще бъде обсъден и приет от КЕС.

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Публикувано на: 17 октомври 2017 г. / Печат