Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: ВЪЗЛАГАНЕ НА АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ПО ЛИНИИ ОТ ОБЩИНСКАТА И РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ

ОТНОСНО: Възлагане на автобусни превози по линии от общинската и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра

Община Силистра публикува Списък на автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми, които има право да възлага, считано от 01.11.2017 г., за срок до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба №2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 30.04.2018 г., съгласно Решение № 1-1088-1 / 25.10.2017 г. на Областния управител на област Силистра за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози, и образец на заявлението до Кмета на Община Силистра за заявено желание за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по линиите от списъка.

Срок за подаване на документи в деловодството на Община Силистра: до 12:00 ч. на 30.10.2017 г.

Приложения:

25.10.2017 г.
гр. Силистра

ДЕНКА МИХАЙЛОВА
За Кмет на Община Силистра
На основание Заповед №ЗК-1800 от 23.10.2017 г.

Публикувано на: 25 октомври 2017 г. / Печат