Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 4938

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА СНЦ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА "МИРГ СИЛИСТРА"


На основание чл.54, ал.1 и ал.2 от Устава на СНЦ "Местна инициативна рибарска група Силистра", във връзка с провеждането на процедура по ИЗБОР ЧРЕЗ КОНКУРС НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА СНЦ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА "МИРГ СИЛИСТРА", който ще бъде назначен в случай, че Сдружението сключи договор за управление на Стратегия за ВОМР по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА СНЦ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА "МИРГ СИЛИСТРА"

І. Изисквания за заемане на длъжността, съгласно Условията за изпълнение на проекти по "Програма за морско дело и рибарство" 2014-2020 г., BG14MFOP001-4.002 "Изпълнение на стратегиите за воденото от общностите местно развитие":

 • Образование - висше, минимум степен бакалавър;
 • Трудов стаж - минимум 5 години;
 • Управленски опит - минимум 2 години;
 • Опит в управление и/или изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС или други международни донори;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз/английски език, немски език и/или френски език/ доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво; ползването на друг език от работните езици на ЕС на работно ниво е предимство.
 • Компютърна грамотност - Excel, Word, Internet и др. софтуерни продукти;
 • Шофьорска книжка;

Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

 • Професионална компетентност - познания в областта на подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/, Устава на сдружението и Вътрешните правила за извършване на обществено-полезната дейност, комуникативна компетентност, компетентност за работа в екип, ориентация към резултатите и познаване на очакванията на общността в рибарската област.

ІІ. Характер на работата:

Организира работата на МИРГ-Силистра, съгласно указанията на Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020; Отговаря за прилагането на стратегия за ВОМР по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, съгласно правила и процедури като неговите правомощия се определят с трудовия договор; Осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет; Изготвя и предлага за приемане от УС годишна програма за работата на сдружението и годишен проекто-бюджет; Организира набирането на средства за дейността на сдружението; Сключва трудови и граждански договори и ръководи административния персонал на сдружението; Получава възнаграждение за дейността си;

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник. Управителния съвет на "МИРГ Силистра" разглежда представените изискуеми документи и преценява дали те удостоверяват минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи. Заедно с изисканите документите се представя и писмена разработка на Концепция за Развитието на рибарската област Силистра чрез изпълнение на стратегията на Воденото от общностите местно развитие /ВОМР/ за периода 2014-2020 г. Концепцията за Развитието на рибарската област Силистра чрез изпълнение на стратегията на Воденото от общностите местно развитие /ВОМР/ за периода 2014-2020 г. се поставя в отделен плик към минимално изискуемите документи за заемане на длъжността.
 2. Конкурса ще се проведе на два етапа - по документи, удостоверяващи минималните изисквания за заемане на длъжността и оценяване, разглеждане, и защита на концепцията пред УС на "МИРГ Силистра".

ІV. Необходими документи за участие в процедурата по подбор

 1. Документ за самоличност /за справка/;
 2. Професионална автобиография на български език, в европейски формат;
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен- диплома и приложения към нея;
 4. Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж/ или опит в съответната сфера - трудова книжка, служебна, осигурителна книжка (копие);
 5. Копия от документи, удостоверяващи управленски опит - трудова/ осигурителна книжка, договори;
 6. Копия от документи, удостоверяващи опит в управление и/или изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС или други международни донори - трудова/ осигурителна книжка, договори/ длъжностни характеристики за работа по проект и др.документи, удостоверяващи изпълнение на изискванията;
 7. Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива, включително доказващи компютърна грамотност.

Месечно възнаграждение: 1400.00 лева

V. Място и срок за подаване на документите

Документите се подават в запечатан плик в деловодството на Община Силистра, надписан с името на кандидата, телефон за връзка и длъжността за която кандидатства.

Срок за подаване на документите: до 16:00 часа на 06 ноември 2017 година /понеделник/ включително.

Всички съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло до входа на Община Силистра - ул. Симеон Велики № 33, както и на сайта на СНЦ "МИРГ СИЛИСТРА" - www.mirg-silistra.eu - Община Силистра - www.silistra.bg - банер МИРГ Силистра.

* ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

УС на СНЦ "МИРГ Силистра"

Проект „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра” № BG14MFOP001-4.001-0008, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Публикувано на: 27 октомври 2017 г. / Печат