Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

"ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВСИЧКИ" НА ММС ЗА 2018 Г.


image 4973

На вниманието на спортните организации, желаещи да кандидатстват с проекти по "Програма за развитие на спорта за всички" на ММС през 2018 г.

Министърът на младежта и спорта със Заповед № РД-09-625/10.11.2017 г., утвърди "Програма за развитие на спорта за всички" на ММС за 2018 г.

Програмата е разработена в съответствие с целта и основните задачи на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2022 г. и Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

Основна цел на Програмата е подпомагане на общественополезната дейност на лицензирани спортни организации чрез проектно финансиране, с оглед устойчиво развитие на дейностите в областта на спорта за всички и социалния туризъм.

Предоставя се възможност на лицензирани многоспортови федерации и национални спортни организации за развитие на общественополезната им дейност, за осигуряване на условия и възможности за хора от различни групи на населението за практикуване на физически упражнения, спорт и спортно-туристически дейности, за изява, развитие и реализиране на лични спортни резултати.

Крайният срок за кандидатстване с проекти по Програмата, е 17.30 ч. на 15 декември 2017 г. За дата на подаване се счита датата на входящия номер на проекта, получен при постъпването му в деловодството на ММС, независимо от начина на подаване - директно в деловодство, чрез куриер или по поща.

Образците на документи за кандидатстване и отчитане, са публикувани на Интернет страницата на ММС, секция "Програми", "Програма за развитие на спорта за всички" 2018 г.

Информацията е предоставена от Областен информационен център - Силистра

Публикувано на: 16 ноември 2017 г. / Печат