Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

НАЦИОНАЛНИЯТ КОМИТЕТ ПО ПРОГРАМАТА "ЧОВЕКЪТ И БИОСФЕРАТА" НА ЮНЕСКО ВРЪЧИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЧЕТИРИ БИОСФЕРНИ ПАРКОВЕ В БЪЛГАРИЯ


image 4982

Биосферен парк "Сребърна" - обект на ЮНЕСКО

На работно заседание на Националния комитет по Програмата "Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО, проведено на 17 ноември 2017 г. в МОСВ, бяха представени решенията от 29-тата сесия на Междуправителствения координационен съвет /МАВ - ICC/ от Цветелина Иванова - държавен експерт, Дирекция "Национална служба за защита на природата" към Министерството на околната среда и водите и секретар на Националния комитет.
Владимир Владимиров - председател на Националния комитет по Програмата "Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО, връчи сертификатите на четири новообявени биосферни паркове, отговарящи на съвременните изисквания на Програмата и включени в Световната мрежа от биосферни резервати. Представители на общини, на чиято територия са биосферните паркове, получиха сертификатите за "Централен Балкан", "Червената стена", "Сребърна" и "Узунбуджак". Биосферните паркове напълно отговарят на изискванията на Севилската стратегия - с очертани три зони: сърцевинна, буферна и външна /преходна/ зона с активен живот и хармонично съжителство на хората с природата и с три изразени функции: консервационна, логистична и икономическа. Биосферните паркове от нов, съвременен тип са доказателство за международен престиж на общините и възможности за икономическо и културно развитие.
Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов оказа пълна подкрепа за изпълнение на изискванията на Севилската стратегия и за номинацията на "Сребърна" като обект на Световното природно наследство на ЮНЕСКО. Общинският съвет в Силистра прие Решение № 308/30.08.2016 г. за присъединяване територията на Община Силистра към външна, преходна зона на Биосферен парк "Сребърна", обявен по Програмата "Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО. Всички заинтересовани страни - представители на местното население, бизнеса, инстутициите и медиите в поредица от срещи и дискусии подкрепиха номинацията и развитието на Биосферен парк "Сребърна" като обект на ЮНЕСКО. Екип от Община Силистра успешно работи с Българска фондация "Биоразнообразие" и МОСВ за изпълнение на всички изисквания по процедурата за номинация. Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов представи възможностите на Биосферен парк "Сребърна" на Световно изложение на ЮНЕСКО в Сиена, Италия.
В работата на заседанието на Националния комитет по Програмата "Човекът и природата" на ЮНЕСКО участваха Цветана Игнатова - директор на Дирекция "Хуманитарни дейности" в Община Силистра, Анелия Николова - директор на Дирекция "Превантивна дейност" на РИОСВ - Русе и Момчил Петров - експерт в РИОСВ - Русе за Биосферен парк "Сребърна".
Председателят на Националния комитет по Програмата "Човекът и природата" Владимир Владимиров от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания подчерта значимостта на извършената работа от всички заинтересовани страни и благодари на общините Силистра, Асеновград, Карлово, Троян, Антон, Павел баня, Севлиево и Малко Търново.
От Световната мрежа биосферни резервати от "стар" тип са изключени три резервата: "Камчия", "Купена" и "Дупката", поради несъгласие на общините, на чиято територия се намират. Решение за тяхното изключване е взето от Националния комитет през септември 2016 г. на основание отрицателните становища от общините Пещера, Брацигово, Батак, Долни Чифлик и Аврен.
На заседанието на Националния комитет беше обсъден ходът на процедурите за внасяне на нови номинации за съвместяване със съвременните изисквания на "старите" биосферни резервати - "Бистришко бранище", "Мантарица", "Парангалица", "Чупрене" и "Али ботуш" или изключването им от Световната мрежа. Националният комитет отложи взимането на решение за оттегляне на биосферен резерват "Баюви дупки - Джинджирица" от Световната мрежа.
На заседанието бяха приети и правила за ползване на специфичните лога (site specific logo), изготвени от Секретариата на Програмата и предоставени за ползване на всеки от четирите новообявени биосферни парка.
Катрин Томова и Петко Цветков от БФ "Биоразнообразие"представиха резултатите от българското участие в събития и инициативи по Програмата - Лятно училище и Младежки форум, посветени на биосферните паркове, запознаване с проектно предложение за обявяване на биосферен парк в делтата на река Места на територията на Гърция и др.

Публикувано на: 20 ноември 2017 г. / Печат