Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: ИЗДАВАНЕ НА АБОНАМЕНТНИ КАРТИ / КАРТИ ЗА БЕЗПЛАТНИТЕ ПЪТУВАНИЯ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ НА ПРАВОИМАЩИТЕ ЛИЦА В ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА 2018 ГОДИНА


Община Силистра, в качеството си на Възложител по сключен Договор №2017-090-У / 05.12.2017 г. (в сила от 01.01.2018 г.), информира правоимащите лица - ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадалите по чл. 4, т. 1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, деца до 7 навършени години и служители в МВР, МП, ДАНС, ДАТО и ДКСИ при изпълнение на служебните им задължения, когато това е предвидено в закон, че издаването на абонаментни карти / карти за безплатните пътувания по автомобилния транспорт на правоимащите лица, съгласно действащата нормативна уредба, за 2018 година, ще се извършва от Изпълнителя по горецитирания договор - "Ема - Аутотранс" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. "Димитър Енчев" № 4, вх. А, ет. 2, ап. 4, представлявано от управителя - Тодор Маринов Маринов, телефон за контакти: 0888745130.

Изисквания относно издаване на абонаментни карти / карти за безплатните пътувания на съответната категория правоимащи лица:

  • ветерани от войните - срещу представени от лицето удостоверение от Държавна агенция "Архиви" и снимка;
  • военноинвалиди и военнопострадалите по чл. 4, т. 1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите - срещу представени от лицето книжка за военноинвалид или за военнопострадал, издадена от Министерството на отбраната и снимка;
  • деца до 7 навършени години - срещу представени копие от акт за раждане и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващи възрастта на детето и постоянния или настоящия адрес на родителя/настойника;
  • служители в МВР, МП, ДАНС, ДАТО и ДКСИ при изпълнение на служебните им задължения, когато това е предвидено в закон - лицето, издаващо картите, предоставя на съответните структурни звена предварително заявени от тях брой карти за попълване на съответните данни и поставяне на снимка на правоимащото лице, след което структурните звена връщат обработените карти за полагане на свеж печат върху тях от издателя на картите.

Публикувано на: 08 декември 2017 г. / Печат