Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СИЛИСТРА


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Кметът на Община Силистра кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината, на основание чл.15 от Закона за общинския дълг, да участвате в ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СИЛИСТРА, с който ще се рефинансира поетият дългосрочен дълг, одобрен с Решение № 532 от 22.04.2013 г. на Общински съвет гр. Силистра, и ще се финансират нови обекти от инвестиционната програма на общината и проекти за програмен период 2014-2020, съгласно Приложение 1.

Във връзка с гореизложеното предлагаме за обсъждане следните параметри на проекта за поемане на общински дълг:

 1. Максимален размер на дълга - 8 000 000 /осем милиона/ лева
 2. Валута на дълга - български лева /BGN/;
 3. Вид на дълга - дългосрочен инвестиционен, револвиращ кредит, поет с договор за общински заем за рефинансиране на поетият дългосрочен дълг, одобрен с Решение № 532 от 22.04.2013 г. на Общински съвет гр. Силистра, както и за финансиране на нови обекти от инвестиционната програма на Община Силистра и проекти за програмен период 2014-2020, съгласно Приложение 1;
 4. Начин на обезпечение на кредита - учредяване на ипотека на имоти, частна общинска собственост, съгласно Приложение 2;
 5. Условията за погасяване:
  1. Срок на погасяване:
   • Окончателно погасяване - до 10 години, считано от датата на подписване на договора за кредит;
   • Гратисен период за главницата - 36 месеца. По време на гратисния период, ползване на кредита като револвиращ, с възможност за многократно погасяване и усвояване на средства, необходими за мостовото финансиране по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, в рамките на общия договорен размер на кредита;
   • След изтичане на гратисния период - до 84 месеца на равни месечни вноски, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;
  2. Източници за погасяване - чрез плащанията по Кохизиония фонд и Оперативните програми на ЕС, международни проекти, съгласно сключените договори за безвъзмездна финансова помощ, собствени приходи на общината /45, ал.1, т.1 букви от "а" до "ж" от Закона за публичните финанси /ЗПФ// и обща изравнителна субсидия /чл.52, ал.1, т.1, б."б" от ЗПФ/;
 6. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други
  1. Максимален лихвен процент - годишна лихва в размер не повече от 4.5 % /четири цяло и пет на сто/ за целия период на дълга, формиран от тримесечен СОФИБОР плюс предложена от участниците надбавка;
  2. В случай на просрочие на погасителна вноска по главницата, просрочената сума ще се олихвява с лихвен процент за просрочие, формиран като сбор от лихвен процент по т. 6.1. завишен с предложена от участниците надбавка;
  3. Такса, комисиони и други - до 0.05 % от размера на дълга.
 7. На основание чл. 124, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 37, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Силистра - отпускане на дългосрочният банков кредит да се отрази в бюджета на Общината за 2018 г., както следва:
  1. Увеличава стойността на & 83-12 "Получени дългосрочни заеми от банки в страната" със 8 000 000 /осем милиона/ лева;
  2. Намалява стойността на & 76-00 "Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за средства от ЕС" с "-" 7 625 000 /седем милиона шестотин двадесет и пет хиляди/ лева;
  3. Намаляване стойността на & 62-02 "Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС" с "-" 375 000 /триста седемедесет и пет хиляди/ лева.

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.12.2017 година от 17:00 часа в Салона на общинска администрация Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33.

Материали за публичното обсъждане може да намерите на сайта на Община Силистра - www.silsitra.bg, както и на таблото в сградата на Общинска администрация Силистра.

* Приложения:

Публикувано на: 12 декември 2017 г. / Печат