Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪВЕТА НА ДЕЦАТА С НОВИ ИДЕИ ЗА 2018 Г.


image 5045

От 09 до 11 декември 2017 г. се проведе последното за тази година заседание на Съвета на децата към председателя на Държавна агенция закрила на детето (ДАЗД), в който Петър Хвърчилов , ученик в XIклас на ПЗГ"Добруджа", представлява интересите на своите съученици от област Силистра. Съветът на децата ще се включи в утвърждаването на един от основните приоритетите на ДАЗД за 2018 година, а именно - дигиталната сигурност на децата. Това ще се осъществи чрез провеждане на седмица за дигитална грамотност. На заседанието Съветът на децата реши да дава награди за заслужили бизнеси и медии, проявили подкрепа и помощ към деца. Децата подкрепиха идеята бизнеси, които не използват детски труд, да получават сертификат или стикер, удостоверяващ тяхната коректност към децата. Съветът вярва, че тази мярка трябва да бъде приета на глобално ниво и тези отличителни знаци да бъдат отбелязани на видими места и да бъдат разпознаваеми от обществото. Проблем, който децата също обсъдиха, и по който споделиха своите решения, беше зависимостта от наркотични вещества сред младите хора. Решено бе да се включат към пилотната кампания на Националния център по наркомании, която има за цел да повиши информираността на младежите по тази тема. Членовете на Съвета ще преминат през обучителен курс под егидата на г-н Грегъри Булхарт - водещ европейски експерт. Като с придобитите знания те ще помогнат на младежите чрез модела "Връстници обучават връстници". Ще се проведе и седмица на толерантността и ненасилието.

Публикувано на: 13 декември 2017 г. / Печат