Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 5102

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА, ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБЕКТ ДЕТСКА ЯСЛА "ЗДРАВЕЦ"


Днес, 12.01.2018 г., д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра, подписа Договор за строително монтажни и ремонтни дейности за обект детска ясла "Здравец" в изпълнение на проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище "Св. св. Кирил и Методий" и детска ясла "Здравец", гр. Силистра", BG16 RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП"Региони в растеж"2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за регионално развитие. Фирмата изпълнител е "Росатом" ЕООД, гр. Варна. Договорът е на обща стойност 877 500,08 лв. без ДДС и срок за изпълнение на предвидените дейности 90 календарни дни. Предвиден е основен ремонт и цялостно обновяване на сградата на детската ясла, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване на двора и детските площадки, подмяна на оборудване и обзавеждане.

Проектът е включен в Инвестиционната програма на Община Силистра за периода 2014-2020г. и неговата реализацията ще допринесе за постигане на целите й.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

Публикувано на: 12 януари 2018 г. / Печат