Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 5112

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. "СИМЕОН ВЕЛИКИ" - ГРАД СИЛИСТРА"


На 28.12.2017 г. Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.031-0004-С01 "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" - град Силистра". Проектът се финансира по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., Приоритетна ос 1: "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие".

Общата стойност на проекта е в размер на 3 155 839,58 лв., като безвъзмездната финансова помощ е 3 105 281,37 лв., а собствения принос - 50 558,21 лв. Срокът за изпълнение е от 28.12.2017 г. до 28.06.2020 г.

Проектът цели повишаване привлекателността на града, качеството и комфорта на обитаване, чрез интегрирано въздействие върху значими градски пространства. Основните дейности са свързани с реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, тротоарни настилки, обособяване на места за паркиране и зони за отдих, изграждане на велоалеи, нови решения за улично озеленяване, въвеждане на енергоспестяващо осветление и осигуряване на достъпна среда.

С неговото изпълнението Община Силистра допринася за реализирането на Инвестиционната си програма за периода 2014-2020 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ – гр. Силистра”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган ОПРР 2014-2020 г.

Публикувано на: 22 януари 2018 г. / Печат