Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 5125

СОЦИАЛНАТА УСЛУГА "ПРИЕМНА ГРИЖА" ПО ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015" ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ДО КРАЯ НА 2020 Г.


Ръководителя на Проект "Приеми ме 2015" Огнян Христов уведоми Общините - партньори на Агенцията за социално подпомагане - Бенефициент по Проекта, че с Решение № 6 от Девето редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на 21.11.2017 г. са одобрени предложените промени и критерии за избор на операция "Приеми ме 2015", съгласно което се извършват следните промени:

  • Общата продължителност на проекта се удължава от 28 на 63 месеца.
  • Общата стойност на проектното предложение от 51 600 000 лева се променя на 136 404 000 лева.
  • Считано от 01.02.2018 г. членовете на областните екипи по приемна грижа (ОЕПГ) преминават на ненормирано работно време, а основното месечно възнаграждение за началниците на екипите и социалните работници се увеличава с 10%.
  • Социалната услуга "Приемна грижа" ще се предоставя по проекта до края на 2020 г. В този срок следва да бъде подготвена и нормативна база, която да осигури предоставянето на услугата като държавно делегирана дейност.

КЕС, в който са включени представители на Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Националната асоциация по приемна грижа (НАПГ), Уницеф България, Национална мрежа за децата (НМД), обсъди свои организационни дейности, произтичащи от промените в параметрите на проекта. В центъра на вниманието остават постоянните усилия за по-доброто качество на приемната грижа и обвързването му със специализирани обучения и супервизии на ОЕПГ и приемните семейства.

Ще се търсят механизми за установяване и измерване на последващия практически ефект от проведените супервизии.

Със своя експертен потенциал НМД ще подкрепи процеса по повишаване на качеството на услугата чрез структуриране на обученията и супервизиите на екипите по приемна грижа и приемните родители.

КЕС прие Програма за специализирано обучение на комисиите по приемна грижа и реши НМД, УНИЦЕФ България и НАПГ да окажат съдействие на Националния екип за организация и управление на проекта в изготвянето на въпросник, който да се прилага от ОЕПГ в началото на процеса по оценяване на кандидат-приемни родители.

Все в посока на организационното стабилизиране и търсенето на по-добро качество на приемната грижа е и проектното изменение информационните работни срещи да бъдат 3 пъти годишно и да добият формат на практическо обучение, в което освен представители на ОЕПГ да участват експерти от регионалните дирекции за социално подпомагане и ръководители на отделите "Закрила на детето" в Агенцията за социално подпомагане.

Община Силистра стартира подготвителни дейности за провеждане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнител на дейностите по провеждане на обучения и супервизия по Проекта през следващите три години.

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Публикувано на: 01 февруари 2018 г. / Печат