Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА - ДИСКУСИЯ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В ОИЦ-СИЛИСТРА


image 5211

Областен информационен център - Силистра (ОИЦ), съвместно с Национална служба за съвети в земеделието - Силистра (НССЗ), проведе информационна среща със земеделски стопани от област Силистра.
Експертите от ОИЦ-Силистра и НССЗ представиха актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване с проекти по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 през 2018 г. Най-голям интерес предизвикаха подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства и подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия". Според Индикативната годишна работна програма на ПРСР 2014-2020, прием на проектни предложения се предвижда в близките месеци.
Елена Стоянова от ОИЦ-Силистра представи нагледно системата ИСУН 2020, чрез която вече ще се кандидатства за подпомагане по електронен път. Запозна присъстващите с възможностите на системата, с начина на регистриране и подаване на проектно предложение, както и с информацията, която могат да намерят там - Условия за кандидатстване, формуляри, въпроси и отговори и др.
Поради често допускани грешки и специфични въпроси, свързани с данъчното облагане и осигуряване на земеделските стопани, гости на събитието бяха представители на НАП Силистра. Директорът, Иванка Скорчелиева и експерти от офиса представиха особеностите при попълване и подаване на данъчни декларации, регистрация по ЗДДС и възможностите, които предоставя Персоналния идентификационен номер (ПИК) в системата на НАП. Христина Николова, директор на Държавен Фонд Земеделие Силистра, също се включи в срещата с полезна допълваща информация към представените теми.
Събитието се превърна в ползотворна дискусия, земеделците получиха отговори на множеството възникнали въпроси, а експертите остават на разположение за допълнителна информация в съответните офиси и администрации.

Областен информационен център - Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Публикувано на: 07 март 2018 г. / Печат