Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

OТВОРЕНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА"


image 5224

Oтворени за кандидатстване по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. са следните процедури:

1. Улици: "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях", срок до 09.07.2018 г, 17:30 часа

2. Училищa: "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование", срок до 13.07.2018 г., 17:30 часа

3. Детски градини: "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината", срок до 13.07.2018 г., 17:30 часа

4. Физкултурни салони: "Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината", срок до 13.07.2018 г., 17:30 часа

Условия за кандидатстване и документи може да намерите на следния линк:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

Информация на Областен информационен център - Силистра

Публикувано на: 13 март 2018 г. / Печат