Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПРЕД СТАРТА НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА


image 5680

В община Силистра Новата 2018/2019 учебна година ще стартира с 9 общински детски градини, 16 училища /11 общински и 5 държавни/, 3 общински центъра за подкрепа за личностно развитие (Обединен детски комплекс, Народна астрономическа обсерватория "Галилео Галилей" с Център за кариерно ориентиране и Обединено общежитие за средношколци "Младост"), един държавен Центъра за подкрепа за личностно развитие - Център за специална образователна подкрепа (бивше ГПУ "Софроний Врачански") и едно държавно специализирано обслужващо звено (Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование).
На 17 септември училищният звънец ще оповести началото на новата учебна година за близо 3322 ученици /с 30 по-малко от предходната година/, разпределени в 152 паралелки от І до ХІІ клас. 306 от тях за първи път прекрачват прага на родното училище и ще получат книжка с послание от Кмета на Община Силистра - д-р Юлиян Найденов. Около 40 по-малко ще бъдат първокласниците в сравнение с 2017/18-а година. Най-много първокласници отново ще приеме ОУ "Иван Вазов" - 105, разпределени в 4 паралелки. Това е и училището с най-голям брой ученици - 652.
В детските градини децата са 1290. Подготвителна група ще посещават 590 деца.
Очаква се учебната 2018/2019 година да бъде ресурсно обезпечена с персонал, притежаващ необходимата квалификация.
Спазен е срокът, определен от Министерството на образованието и науката, и всички издателства доставиха необходимите учебници и учебни комплекти за учениците от I до VII клас, както и познавателни книжки за подготвителните групи /5 и 6-годишни/ във всички детски градини.
Извършени са ремонти, които обезпечават дейността на детските градини и училища като ремонт на отоплителни инсталации, хидроизолации, боядисване на занимални, класни стаи и коридори, подмяна на врати, поставяне на нови настилки - ламиниран паркет, боядисване на уредите за игра и оградите в дворовете. Изцяло обновена занималня ще посрещне децата от ДГ "Радост" с доставката и монтажа на мебелно обзавеждане и оборудване - легла, дидактични, шкафове и бюра, антибактериална настилка и климатична система TOSHIBA на обща стойност 20 000,00 лв. Закупени са уреди и съоръжение за двора и оформяне на площадки в детската градина на стойност 1 400 лв.
В училищата са извършени ремонтни дейности, които включват: вътрешно боядисване на коридори, фоайета, класни стаи, кабинети, подмяна на врати и др. подобряващи интериора на училищата. Мелодичен звънец ще отброява часовете в ЕГ " Пейо Яворов", където освен боядисване и освежаване на класните стаи е обновен коридорът и фоайето на IIетаж с обзавеждане на кътове за отдих. Подновена е системата за училищно радио, както и разширена и е оптимизирана мрежата за WI-FI. Вложените средства са близо 12 000,00 лв. В СпУ "Дръстър" е подменена дограмата на училищния стол и залата по джудо, както и освежаване на класни стаи. В момента тече ремонт на сервизните помещения на първи етаж. Всички средства за ремонтите са от дарения - труд и материали.
В напълно обновени физкултурен салон и футболно игрище, както и в новоизградена фитнес зала ще спортуват учениците от ПМГ "Св.Климент Охридски". Стойността на ремонта възлиза на 121 311,00 лв., осигурени от МОН.
С нов интериор ще посрещне своите възпитаници в първия учебен ден Обединено училище "Св.Климент Охридски", с. Проф. Иширково. Със средства, осигурени от МОН, на стойност 127 000,00 лв е извършен основен ремонт на фоайета и коридори на първия и втория етаж в училището. Изцяло ремонтирани са и санитарните помещения на първия етаж.
На обновени класни стаи, коридори и фоайета ще се радват и учениците от СУ "Н.Вапцаров", гр. Силистра, благодарение на фондация LightSource Charity, на благотворителни и доброволчески инициативи на ученици, учители и родители.
В напълно обновено училище ще учат над 400 ученици от ОУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Силистра. Извършен е цялостен външен и вътрешен ремонт на сградите на училището включващ: ремонт на покриви, внедрени мерки за енергийна ефективност, топлоизолация, изцяло подменени дограми и фасади. Благоустроени са прилежащите територии с нови настилки и растителност. Обновена е спортната инфраструктура в училището като е изградена зона за няколко вида спорт - баскетбол, волейбол, лека атлетика, футбол и др. Доставено е ново оборудване и обзавеждане в класните стаи и е осигурена достъпна и комфортна среда. Обектът е обновен по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" и детска ясла "Здравец", гр. Силистра", по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.
През м. април 2018 г. започнаха строително-монтажните и ремонтните работи в ПЗГ ,,Добруджа", по проект "Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ ,,Добруджа", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. Предвидената подкрепа по оперативната програма за подобряване на материално техническата база, ще спомогне за по-лесната интеграция и социализиране в обществото в процеса на обучение, както и по-успешно реализиране на пазара на труда на настоящите и бъдещи ученици на образователната институция. През учебната година училището ще се помещава в сградата на бившето СОУ "Юрий Гагарин".
3 общински училища запазват статута си на средищни - ОУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Силистра, ОУ "Св.св. Кирил и Методий", с. Калипетрово и ОУ "Св.Кл. Охридски", с. Професор Иширково. В тях се обучават ученици от близки населени места, в които училищата са закрити. Осигурени са условия за целодневна организация на учебния ден и столово хранене за всички ученици от І до VІІ клас, заявили желание за това.
Община Силистра разполага с 9 училищни автобуса, предоставени за ползване от Министерство на образованието и науката. С тях се осигурява безопасното придвижване на ученици от населени места със закрити училища до средищни и приемни училища. С училищни автобуси разполагат 5 общински училища в град Силистра, Основното училище в с. Калипетрово и Обединеното училище в с. Професор Иширково. Със средства от държавния бюджет се осигурява безплатно пътуване на всички ученици от І до ХІІ клас на общинските и държавни училища с училищните автобуси и по транспортна схема от населените места, в които училищата са закрити или не се провежда обучение в съответния, както и квалификация по професия.


Публикувано на: 12 септември 2018 г. / Печат