Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

МКБППМН И ОСНВ ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА ОБЯВЯВАТ ЗА ШЕСТА ГОДИНА КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ "МЛАДЕЖТА СРЕЩУ НАСИЛИЕТО И НАРКОТИЦИТЕ"


image 5720

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и Общинският съвет по наркотични вещества (ОСНВ) при Община Силистра обявяват за шеста година конкурсна сесия за ученически проекти "Младежта срещу насилието и наркотиците".

Целта е развиване на инициативността, доброволчеството и гражданската активност на учениците, като им се даде възможност самите те да инициират, разработят и реализират дейности в седем направления, касаещи основно превенция на зависимости, противоправно и рисково поведение и промотиране на здравословен и безопасен начин на живот.

Проектите ще се реализират в периода от 22.10.2018 - 23.11.2018 г.

В конкурсната сесия могат да кандидатстват ученически групи, състоящи се минимум от 10 ученици на възраст от 12 до 18 години и поне едно лице над 18 години, което да бъде ръководител на проекта и да представлява групата в отношенията й с Общинска администрация. Максималният размер на отпусната сума е 1000 лв. за едно проектно предложение.

Крайният срок за подаване на проектните документи е 12 октомври /петък/ 2018 г. до 16:00 часа в стая 307 в сградата на Община Силистра.

Пълният комплект документи за кандидатстване, както и правила и насоки за кандидатстване и критерии за оценка можете да изтеглите оттук.

За контакти: телефон 086/ 816 239
Мария Харизанова, Секретар на МКБППМН
Илка Караколева, Секретар на ОСНВ

Публикувано на: 26 септември 2018 г. / Печат