Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: ВЪЗЛАГАНЕ НА АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ПО ЛИНИИ ОТ ОБЩИНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ

ОТНОСНО: Възлагане на автобусни превози по линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра

Община Силистра публикува Списък на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, които има право да възлага, считано от 01.11.2018 г., за срок до: влизане в законна сила на решението за избор на изпълнител или провеждане на нова процедура по реда на ЗОП; провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 30.04.2019 г., съгласно Решение № 1-447-4 / 16.10.2018 г. на Областния управител на област Силистра за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози, и образец на заявление до Кмета на Община Силистра за заявено желание за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по линии от списъка.

Срок за подаване на документи в деловодството на Община Силистра: до 12,00 ч. на 26.10.2018 г.

Приложения: 1. Списък на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра.

2. Образец на заявление за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси.

18.10.2018 г.
гр. Силистра

Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ
За Кмет на Община Силистра

На основание Заповед № ЗК-1629 от 16.10.2018 г.

Публикувано на: 18 октомври 2018 г. / Печат