Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР


Необходими документи:

- Автобиография;

- Мотивационно писмо;

- Копие от диплома за завършено средно образование;

- Заявление по образец;

Образец на заявлението се получава от деловодството на Община Силистра. Документът може да изтеглите и от интернет страницата на Общината на адрес:www.silistra.bg

Изисквания към кандидатите:

- Завършено средно образование;

- Принадлежност към местна уязвима етническа общност;

- Познаване на здравните и социални проблеми на общността;

- Владеене на езика на общността;

- Комуникативни умения;

- Компютърна грамотност (MS Word, Internet);

Провеждане на конкурса (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 17.00 часа на 15.02.2019 г.

Документите се подават в деловодството на Община Силистра

Кратко описание на длъжността "Здравен медиатор"

- Работа с клиенти и подпомагане при получаване на достъп до здравни услуги.

- Посредничество между уязвими групи, здравни и социални служби, придружаване.

- Работа с общо практикуващите лекари и други здравни специалисти, с цел повишаване на имунизационния статус на децата.

- Подпомагане при попълване на различни документи.

- Участие в организиране на здравни профилактични дейности и мероприятия за повишаване на здравната култура.

Информация за професията "здравен медиатор" можете да намерите на страницата: www.zdravenmediator.net

Публикувано на: 16 януари 2019 г. / Печат