Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА


image 6325

Преди началото на гласуването бе положена клетва от Станислав Стойков. Той заема мястото на Георги Кирилов от БСП.
Общинските съветници приеха дневен ред от 12 точки. Те одобриха нова Наредба за изграждане, поддържане и опазване зелената система на Община Силистра.
Бе избрана временна комисия за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Силистра в състав: Константин Стоилов - председател; Стоянка Дойчева - секретар; членове - Боян Димов, Веселин Георгиев и Иванка Ташева.
Съветниците дадоха съгласие за преобразуване на ДГ "Детелина", с. Проф. Иширково чрез отделяне. Те одобриха Доклад за изпълнение на Програмата за реализация на Общински план за развитие през 2018 година и утвърждаване на Програма за 2019 година, и приеха Отчет за изпълнение на План за действие за 2018г. по реализиране на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020г. и Актуализиран план за действие за 2019г. и План за действие за 2020г. Одобрение получи и Отчета за дейността на Общински съвет по наркотичните вещества и Превантивен информационен център по зависимости за 2018г. Бе приета и информацията за дейността на народните читалища на територията на Община Силистра за 2018г. и изразходваните от бюджета средства.
Общински съвет Силистра одобри задание за проектиране и допускане изработване на ПУП в град Силистра и разпореждане с имот общинска собственост в с. Калипетрово. Бе прието и заявлението на Станислав Стойков за участие в постоянните комисии към съвета. Съветниците одобриха финансирането на МБАЛ Силистра за изграждане на структура по кардиология, в т. ч. инвазивна кардиология.
Председателят на Общински съвет Силистра д-р Мария Димитрова призова съветниците да се включат в съвместната им инициатива заедно със СУ "Н. Й. Вапцаров", две ЦНСТ-та и НЧ "Възраждане-1940", "Мост между поколенията". Днес в дома за стари хора в град Силистра те ще боядисват заедно Великденски яйца чрез техники, използвани от възрастните хора в миналото.


Публикувано на: 25 април 2019 г. / Печат