Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 6454

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ЧИСТ ВЪЗДУХ В ГР. СИЛИСТРА" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020


ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИ
ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на встъпителна пресконференция по проект "Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра"по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., която ще се проведе на 17.06.2019 г. /понеделник/ от 16.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация Силистра /зала № 202/.

По време на пресконференцията екипът по изпълнение на проекта ще Ви запознае с целите, дейностите, срока за изпълнение и стойността на договора за предоставената безвъзмездна финансова помощ.

Проектът "Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра" се изпълнява по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., Приоритетна оc 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020".

Вашето присъствие е важно за нас!

Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0006-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

Публикувано на: 11 юни 2019 г. / Печат