Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 6502

ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ "ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СИЛИСТРА"


image 6502

Днес, 03.07.2019 г. между кмета на Община Силистра- д-р Юлиян Найденов и "Евронет" ЕООД с управител Наско Богданов беше подписан договор за изпълнение на строително монтажни работи по проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация - Силистра" финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Общата стойност на договора възлиза на 1 298 923,82 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение е 180 календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка. Ремонтните дейности, предвидени в проекта, са насочени към създаване на удобство, безопасност и комфорт за служителите на общинска администрация, за всички граждани, в областта на градоустройство и строителство, информационно обслужване, здравеопазване и социална политика, култура, данъчно обслужване, категоризация в търговски обекти и др.

Предвижда се подмяна на покрив, дограма, внедряване на мерки за енергийна ефективност, подмяна на ел. инсталацията и ОВК инсталацията.

Този документ е създаден в рамките на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация - Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0005-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

Публикувано на: 03 юли 2019 г. / Печат