Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЩИНА СИЛИСТРА ПОДПИСА ДОГОВОР С ФОНД "СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА" ПО ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА МАТЕРИАЛНА БАЗА


image 6508

На 03.07.2019 година Община Силистра подписа договор за съвместна дейност с Фонд "Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика за извършване на строително-монтажни работи по проект "Модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социална услуга Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства /ЦНСТПЛПР/".
Фонд "Социална закрила" е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика, създаден на основание чл. 25 от Закона за социално подпомагане и финансира проекти, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот и проекти, създаващи възможност за предоставяне на нов вид социални услуги в общността, подобряване условията на живот в социалните услуги, в т.ч. и материалната база, подобряване условията на живот на лица в риск, деинституционализация на социалните услуги, подкрепа в кризисни, извънредни ситуации и положения.
Целева група по проекта са хора с увреждания, потребители на ЦНСТ за лица с психични разстройства с. Айдемир, община Силистра.
Обща цел на проекта: Да се подкрепи процеса на деинституционализация на лицата с психични разстройства, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на услуги в среда, близка до семейната, гарантираща правото им на пълноценно участие в живота на общността.
Специфични цели:
- Подобряване материалната база на ЦНСТ за лица с психични разстройства;
- Повишаване качеството на живот на настанените лица в ЦНСТ за лица с психични разстройства;

Дейности включени в проекта са:
- Организация и управление на проекта.
- Информиране и публичност
- Извършване на строително ремонтни дейности
- Провеждане на процедура по ЗОП за определяне на изпълнител на ремонтните дейности

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:
- Подобрена материална база на ЦНСТ за лица с психични разстройства;
- Повишено качество на живот на настанените лица в ЦНСТ за лица с психични разстройства;
Стойността на проекта е в размер на 29 999,41 лева, като от Фонд "Социална закрила" се осигуряват 26 999,47 лв., а 2 999,94 лв. е собствено участие на Община Силистра.
Срокът за изпълнение на проекта е 4 месеца - от 01.07.2019 г. до 31.10.2019 г.

Екип на проекта

Публикувано на: 04 юли 2019 г. / Печат