Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

РДПБЗН-СИЛИСТРА: ПРЕЗ ЛЯТОТО НАРАСТВА ОПАСНОСТТА ОТ ПОЖАРИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ И ГОРИТЕ


image 6509

В РД "Пожарна безопасност и защита на населението" - Силистра се изпълнява комплекс от мерки за превенция на пожари в земеделските земи и горите. В районните противопожарни служби са утвърдени планове с конкретни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност на житните масиви, техниката, складовете за зърно и фуражните площадки. Контролира се съответствието на земеделската техника с изискванията за пожарна безопасност.
Съвместно с представители на териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) са извършени проверки на горския фонд относно изпълнението на противопожарните мероприятия, предвидени в годишните оперативни планове на ДГС, ДЛС и общините. Основно се контролира степента на поддържане на минерализованите ивици, естествените бариерни прегради, наличието на указателни табели с противопожарно съдържание и състоянието на противопожарните депа.
Създадена е организация за взаимодействие с дежурните в областния и общинските съвети за сигурност, полицията, териториалните структури на ИАГ и диспечерските пунктове на електроразпределителните и В и К дружества.
Всички противопожарни автомобили са оборудвани с допълнителни технически средства за гасене на пожари в житните масиви и горите. Създадена е организация за бързо събиране на свободния от дежурство състав в случай на необходимост.

За недопускане на пожари и унищожаване на реколта ви напомняме следното:

• Не паркирайте превозни средства и не ги оставяйте да нощуват в близост до посевите или до вече складиран фураж!
• Не палете огън и не използвайте открити огнеизточници в близост до житни масиви, в района на площадките и складовете за зърно и фураж!
• Не допускайте тютюнопушене в посевите, площадките за зърно, складовете за фураж, до вече ожънати масиви и в близост до тях. Не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите!
• Спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата!
• Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражните площадки!
• Абсолютно е забранено паленето на стърнища след прибиране на реколтата!
• Поддържайте в изправност използваната от вас техника, като не създавате условия за възникване и разпространение на пожар в съседни земи, гори, съоръжения и обекти!
• Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение на правилата за пожарна безопасност от физически и юридически лица, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж!
• Не допускайте небрежно изхвърляне на неизгасени фасове и клечки, включително и от автомобилите, с които се преминава покрай или през горски участъци.
• Не изхвърляйте стъклени бутилки - дефекти по тях могат да създадат ефекта на лупа и да предизвикат запалване на суха растителност.
• Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са съоръжени с искрогасители.
• Не палете огън в гората, освен на специално обозначените и устроени за целта туристически места. Преди запалване на огъня осигурете вода за гасене при поява на вятър и при тръгване. Подгответе тупалки - от гума или от зелени клони, с които да се действа при възникване на пожар.
• Никога да не палете огън при наличие на вятър - той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния.
• Разчистването от сухи клони и др. в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!
• При открити признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) трябва да се извърши оценка на обстановката - да се определи мястото на възникване на пожара, посоката на придвижване на огъня и скоростта на разпространение. Ако знаете, че наблизо има хора, но няма признаци да са усетили пожара - уведомете ги и заедно се отдалечете от опасното място.
• Ако пожарът е в начална фаза, предприемете мерки за изгасяне чрез: насипване на пръст, пясък, потушаване с тупалки от зелени клони.
• Пазете дрехите от запалване, особено ако са от изкуствена материя (да не се разголва тялото, поради високи риск от изгаряне).
• Предпазете дихателните пътища чрез поставяне на намокрени кърпи, дрехи върху устата.
• При опасност от бързо усложняване на обстановката потърсете безопасен път за напускане на мястото - в посока, перпендикулярна на вятъра или покрай водни басейни.

Съобщете за възникналия пожар на телефон 112. Ако няма покритие на мобилните мрежи съобщете в най-близкото кметство.

Пресцентър на ОДМВР-Силистра

Публикувано на: 04 юли 2019 г. / Печат