Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: ВЪЗЛАГАНЕ НА АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ № 2 - СИЛИСТРА - АЙДЕМИР, КВ. "ТАТАРИЦА" И № 2А - СИЛИСТРА - АЙДЕМИР, КВ. "ТАТАРИЦА" ОТ ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА, И СОФИЯ - СИЛИСТРА ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ

ОТНОСНО: Възлагане на автобусни превози по автобусни линии № 2 - Силистра - Айдемир, кв. "Татарица" и № 2А - Силистра - Айдемир, кв. "Татарица" от общинската транспортна схема, и София - Силистра от републиканската транспортна схема от квотата на Община Силистра

Община Силистра информира превозвачите, извършващи обществен превоз на пътници с автобуси, че съгласно Решение № 1-110-10 / 11.07.2019 г. на Областния управител на област Силистра за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози на основание чл. 5, пар. 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007, има право да възлага автобусни превози, считано от 01.08.2019 г., по следните автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми:

  1. № 2 - Силистра - Айдемир, кв. "Татарица";
  2. № 2А - Силистра - Айдемир, кв. "Татарица";
  3. София - Силистра, с часове на тръгване - 12.30 ч. - 22.30 ч.; 23.00 ч. - 08.30 ч.; 01.00 ч. - 11.00 ч.,

за срок до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 31.01.2020 г.

Публикуваме образец на заявлението до кмета на Община Силистра за заявено желание за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по гореописаните автобусни линии.

Срок за подаване на документи в деловодството на Община Силистра: до 17,00 ч. на 23.07.2019 г.

Приложение: Образец на заявление за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси.

Публикувано на: 12 юли 2019 г. / Печат